25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ316
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL316_11.2023.gr.pdf

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε) ΕΛΛ316, «Εισαγωγή στην Επιγραφική και στη Νομισματική», είναι:

 • Η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι πρωτογενείς πηγές τίθενται στην υπηρεσία της ιστοριογραφικής μελέτης
 • Η χρήση επιγραφικών και νομισματικών μαρτυριών στο πλαίσιο της ιστορικής μελέτης
 • Η μετάφραση και ερμηνεία σύντομων επιγραφικών κειμένων από το πρωτότυπο
 • Ο εμπλουτισμός των εργασιών των φοιτητών/τριών σε συναφείς ενότητες με πρωτογενές υλικό της επιγραφικής και της νομισματικής
 • Η αναγνώριση των κύριων ειδών των ελληνικών επιγραφών
 • Η αναγνώριση των κύριων τύπων των ελληνικών νομισμάτων
 • Η χρήση επιγραφικών και νομισματικών βάσεων δεδομένων και των μειζόνων επιγραφικών και νομισματικών σωμάτων.
 • Η γνώση πολλών και ποικίλων στοιχείων της ανάπτυξης της επιγραφικής και της νομισματικής
 • Ο προσδιορισμός των σύγχρονων τάσεων της επιγραφικής και της νομισματικής
 • Η εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων στην ανάλυση και ερμηνεία ποικίλων πτυχών της αρχαίας ιστορίας.