25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ315
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL315_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε) ΕΛΛ315, «Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας», στοχεύει:

 • Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες την ιστορία της Ρώμης και ιδιαίτερα από τον 3ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ.
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις αρχαίες πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στη μελέτη της ρωμαϊκής αρχαιότητας·
 • Να τους εισαγάγει στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της περιόδου αυτής ως κομματιού της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας·
 • Να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης αρχαίων πηγών, τοποθετημένων στο ιστορικό τους πλαίσιο·
 • Να αναπτύξει τον προβληματισμό των φοιτητών/τριών για τη σχέση του ρωμαϊκού κόσμου με την νεότερη και σύγχρονη εποχή σε μια σειρά από ζωτικής σημασίας ζητήματα όπως, π.χ. οι ελληνικές και ρωμαϊκές καταβολές του σύγχρονου κόσμου, ιμπεριαλισμός, παγκοσμιοποίηση, η αξία των κλασικών γραμμάτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες από τον Διαφωτισμό μέχρι σήμερα κ.ά.
 • Να καταδείξει την ιδιαίτερη και περίπλοκη σχέση ανάμεσα στην νεοελληνική ταυτότητα και τη περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης.