25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ314
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL314_11.2023.gr.pdf

Στη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΛΛ314, «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης», που διδάσκεται κατά το 5ο εξάμηνο της κατεύθυνσης «Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη», εξετάζονται πιο εξειδικευμένα πεδία της αρχαιολογίας και της αρχαίας ελληνικής τέχνης και επιχειρείται μια επαναπροσέγγιση ζητημάτων που εξετάστηκαν παλαιότερα (κατά το πρώτο έτος των σπουδών), προκειμένου να επιτευχθεί αυτή τη φορά μια πιο ουσιαστική εμβάθυνση σε επιλεγμένα θέματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Στόχος της ΕΛΛ314 είναι εν γένει η εμβάθυνση στην προσέγγιση και την ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των φοιτητριών/-ητών μέσα από την έρευνα και την ανάλυση αρχαίων δημιουργημάτων, τεχνικών και τεχνοτροπιών, καλλιτεχνικών ρευμάτων και τάσεων, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν τα υπό μελέτη έργα.
 • Ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας καθώς και της συνθετικής και συνδυαστικής σκέψης μέσα από τη συγγραφή εργασιών με θέματα επιλεγμένα από τους δύο θεματικούς κύκλους της ενότητας.
 • Εξάσκηση στη δυνατότητα ερμηνείας και ανάλυσης των εικόνων και των μορφών αλλά και στην σύγκριση εξέλιξης συγκεκριμένων τεχνοτροπιών και εικονογραφικών τύπων, μέσα από τον παραλληλισμό τους στο πλαίσιο του εκάστοτε ιστορικού γίγνεσθαι.
 • Εξοικείωση με την επιστημονική ορολογία, τη μεθοδολογία και τη δομή των επιχειρημάτων που απαιτούνται στην προσέγγιση και την ανάλυση πιο εξειδικευμένων θεμάτων.