25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ311
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL311_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ311, «Αρχαία Ελληνικά Ι» αποτελεί εισαγωγική Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Μολονότι η Θ.Ε. αυτή είναι κατά κύριο λόγο γλωσσοκεντρική, η «μύηση» στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν θα γίνει μέσα από την παραδοσιακή γραμματικοσυντακτική διδασκαλία, αλλά με εύληπτο τρόπο μέσω μιας πιο κειμενοκεντρικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης του αρχαιοελληνικού λόγου. Στόχος της Ενότητας είναι η κατανόηση βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών μέσω χαμηλής δυσκολίας διασκευασμένων ή πρωτότυπων κειμένων, τα οποία θα καλύπτουν ευρύ φάσμα συγγραφέων και λογοτεχνικών ειδών. Η προσέγγιση των κειμένων θα έχει, στο μέτρο του εφικτού, και φιλολογικό προσανατολισμό, εξετάζοντας πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας (στρατηγικές παραγωγής νοήματος εντός του αρχαιοελληνικού πλαισίου), ενώ θα γίνεται αναφορά και στις ιστορικές καταβολές και στη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας.

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει συγκεκριμένα:

 • Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην αρχαία ελληνική γλώσσα (γένεση και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, αλφάβητο, διάλεκτοι, πρώιμες μορφές γραφής).
 • Να τους ασκήσει σε πρώτο επίπεδο (α) στο γλωσσικό σύστημα (γραμματική και συντακτικό) της αρχαίας ελληνικής, (β) στη σημασιολογία (λεξιλόγιο και ετυμολογία λέξεων), (γ) στην πρόσληψη του κειμένου (οργανωμένος λόγος).
 • Να τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για τη μεταφραστική προσπέλαση απλών αρχαίων κειμένων.

Όπως έχει δηλωθεί ανωτέρω, η βασική στόχευση της ενότητας είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στη συστηματική μελέτη των γραμματικών, συντακτικών και σημασιολογικών δομών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τόσο μέσα από στοχευμένες ασκήσεις όσο και μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων απλών, κυρίως πεζών, κειμένων.