25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ223
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL223_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ223, «Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ός αι.)» έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/-ητές μια εμπεριστατωμένη εποπτεία της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.
 • Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών και τα αισθητικά ρεύματα που κυριάρχησαν στη λογοτεχνία του 20ού αιώνα: Νεωτερικότητα (Συμβολισμός, Μοντερνισμός) και Μετα-νεωτερικότητα (μεταπολεμική λογοτεχνία).
 • Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας, καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειωθούν στους θεμελιώδεις όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης καθώς και στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: Διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
 • Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της νεοελληνικής ποίησης και πεζογραφίας του 20ού αιώνα.

Η Θ.Ε. προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση της ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα και ταυτόχρονα μια εισαγωγικού χαρακτήρα άσκηση στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας με στόχο την κριτική ανάγνωση και ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και τη συστηματοποίηση ενός πλαισίου σχετικά με το τι είναι και πώς «διαβάζεται» η λογοτεχνία. Το μάθημα πλαισιώνει έτσι ανάλογες Θεματικές Ενότητες του δευτέρου έτους, όπως η ΕΛΛ211 (Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Αρχαϊκή-Κλασική περίοδος).

Η Θ.Ε. εξετάζει, επίσης, την ιστορία των λογοτεχνικών μορφών και των ειδών: ανά σχολή, γενιά (πρόδρομοι, επίγονοι), κύκλους (φιλολογικούς και πνευματικούς), έννοιες, ιδέες και αισθητικά ρεύματα του εικοστού αιώνα (π.χ. ρεαλισμός, νατουραλισμός, συμβολισμός, μοντερνισμός).

Καλύπτει τους βασικούς σταθμούς εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης και πεζογραφίας του 20ού αιώνα και περιλαμβάνει τη μελέτη ενδεικτικών κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία εξετάζονται εντός των ιστορικών, κοινωνικών, αισθητικών-θεωρητικών και κριτικών συμφραζομένων της εποχής τους (γραμματολογικά συμφραζόμενα).