25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ222
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL222_11.2023.gr.pdf

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ΕΛΛ222, «Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ.-7ος αι. μ.Χ.)», είναι να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στην λογοτεχνική παραγωγή και την πολιτιστική ιστορία μιας περιόδου αλλαγής και εξέλιξης για τον ελληνόφωνο πολιτισμό. Έτσι οι στόχοι είναι:

 • να αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες μια συνολική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μ.Χ.
 • να μελετήσουν από μετάφραση επιλογές αποσπάσματα από λογοτεχνικά κομψοτεχνήματα της ελληνιστικής, αυτοκρατορικής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου.
 • να εξετάσουν μέσα από συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και συγκεκριμένα κείμενα γραμμές συνέχειας αλλά και απόπειρες καινοτομιών και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε γραμματειακά είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη της ελληνιστικής και αυτοκρατορικής γραμματείας από χριστιανούς συγγραφείς.
 • να τοποθετήσουν τις εξελίξεις στην λογοτεχνική παραγωγή στο κοινωνικό και πολιτιστικό περικείμενο της εποχής.

Το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας είναι δομημένο σε δύο κύκλους. Ο κάθε κύκλος καλύπτει διαφορετικές μορφές λογοτεχνικής έκφρασης (ποίηση και πεζογραφία) και διαφορετικές περιόδους. Ο πρώτος κύκλος επικεντρώνεται στην ποίηση της Ελληνιστικής και αυτοκρατορικής περιόδου. Ο δεύτερος κύκλος δίνει έμφαση στην παραγωγή του πεζού λόγου κατά την ύστερη αρχαιότητα και μέχρι τον πρώιμο μεσαίωνα. Εξετάζονται παράλληλα ρητορικά κομψοτεχνήματα εθνικών και χριστιανών συγγραφέων, αλλά και η εξιστόρηση της ιστορίας σε μία εποχή που η ιδέα της αυτοκρατορίας ήταν η κυρίαρχη αντίληψη.

Η δομή του κάθε κύκλου προσκαλεί τη συστηματική χαρτογράφηση των πολιτικών, κοινωνικών, και πολιτιστικών αλλαγών και συνεχειών των περιόδων υπό εξέταση, την εξοικείωση με μεμονωμένους συγγραφείς και τα έργα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική ανάγνωση και αξιολόγησή τους εκ μέρους της/του φοιτήτριας/ητή των έργων αυτών. Τα κείμενα εξετάζονται ως προς τη θεματολογία τους, το ύφος τους, τη σκιαγράφηση των ηρώων, την πρόσληψη από το σύγχρονό τους κοινό: επίσης, αναζητούνται συνέχειες και επιρροές από την κλασική λογοτεχνία. Συνακόλουθα, τα αποτελέσματα της εξέτασης συνδυάζονται και συζητούνται μαζί με τις γενικότερες τάσεις ολόκληρου του λογοτεχνικού φάσματος της εποχής, όπως αυτό περιγράφεται στην επικουρική βιβλιογραφία. Τα θέματα των εργασιών προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες εμβάθυνσης στην πολιτιστική παραγωγή της εποχής, αφομοίωσης της διδακτέας ύλης και προσωπικής έκφρασης απόψεων για τα κείμενα.