25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ221
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL221_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ221: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)» έχει ως στόχο οι φοιτητές/τριες:

 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη φιλοσοφική σκέψη της κλασικής περιόδου, και συγκεκριμένα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
 • Να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους για την επιστημονική ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων από μετάφραση.
 • Να είναι σε θέση να διατυπώσουν ένα έγκυρο και αληθές επιχείρημα.
 • Να αξιοποιήσουν την ανάλυση ενός φιλοσοφικού κειμένου για την προσέγγιση του αρχαίου κόσμου στο σύνολό του.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΛΛ221 είναι να εισαγάγει τον/την φοιτητή/τρια στην φιλοσοφική σκέψη των δύο κορυφαίων φιλοσόφων των κλασικών χρόνων, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. H Θ.Ε. ΕΛΛ221 δίνει έμφαση στην ανάγνωση και τη μελέτη των κειμένων των φιλοσόφων με στόχο να κατανοήσουμε τα επιμέρους επιχειρήματά τους, αλλά και να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για τη φιλοσοφία των κλασικών χρόνων. Μέσα από τη μελέτη των έργων τους και με τη βοήθεια αναλύσεων σύγχρονων μελετητών, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε (α) τα κύρια στοιχεία του φιλοσοφικού έργου του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και (β) τη συμβολή των στοχαστών αυτών στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης.

Θα εξετάσουμε τα σημαντικότερα επιχειρήματα που συζητά ο Πλάτων στους διαλόγους του, κυρίως στους μέσους, και πραγματεύονται ζητήματα που ανήκουν στον χώρο της μεταφυσικής, της γνωσιολογίας, της ηθικής, της φυσικής, της πολιτικής και της πλατωνικής θεωρίας της ψυχής. Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τις πιο σημαντικές θεωρίες που διατύπωσε ο Αριστοτέλης όσον αφορά στη γνωσιοθεωρία, τη μεταφυσική, τη φυσική, την ηθική, την πολιτική, καθώς και τις απόψεις του για την ποίηση και τη ρητορική.

Συστατικό στοιχείο κάθε μαθήματος φιλοσοφίας είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου με τα υπό μελέτη κείμενα, μέσα από την κριτική αντιμετώπιση των επιχειρημάτων και των θέσεων που παρατίθενται. Επομένως, η Θ.Ε ΕΛΛ221 είναι, επίσης, μια άσκηση στη μελέτη, την ανάλυση και την ερμηνεία φιλοσοφικών κειμένων, στον οργανωμένο λόγο και τη διατύπωση έγκυρων επιχειρημάτων.