25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ213
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL213_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΛΛ213, «Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος-19ος αι.)», έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να παράσχει μια συστηματική εποπτεία της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα.
 • Να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με παραδειγματικά κείμενα σταχυολογημένα από τους βασικούς σταθμούς εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε (16ος – 19ος αιώνας).
 • Να καλλιεργήσει την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και την κατανόηση των κειμενικών, ιστορικών, θεωρητικών και κριτικών δεδομένων που συμβάλλουν στην ανάλυση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
 • Να εισαγάγει στον κόσμο των ιδεών, τα αισθητικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που κυριάρχησαν στη λογοτεχνία της περιόδου.
 • Να εξοικειώσει με βασικούς όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης,
 • Να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/-ητές στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να καλλιεργήσει τις ικανότητες στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου.

Η Θ.Ε. ΕΛΛ213 προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα και ταυτόχρονα μια εισαγωγικού χαρακτήρα άσκηση στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Η Θ.Ε. ΕΛΛ213 δεν αποτελεί τυπικό μάθημα νεοελληνικής λογοτεχνίας όπως εκείνο των συμβατικών πανεπιστημίων, αλλά ένα μάθημα που σταχυολογεί τους κύριους σταθμούς εξέλιξης της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα.

Το περιεχόμενο της ΘΕ οργανώνεται με άξονες τις ιστορικές περιόδους, όπως παρουσιάζονται από τις γραμματολογίες του Λ. Πολίτη και του R. Beaton, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο που υποβάλλουν τα πνευματικά και αισθητικά δεδομένα κάθε εποχής. Η προσέγγιση είναι κειμενοκεντρική και εστιάζει σε επιλεγμένα, αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία εξετάζονται εντός των συμφραζομένων της εποχής τους (ιστορικών, κοινωνικών, αισθητικών-θεωρητικών και κριτικών) με έμφαση στην αισθητική. Σημειώνεται η ιδιαίτερη επικέντρωση της μελέτης στην εξέταση της λογοτεχνικής παραγωγής του 19ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το αντικείμενο της ενότητας συγκροτείται σε δύο άξονες: α) την ιστορική, αισθητική, θεωρητική, κριτική (γραμματολογική) προσέγγιση της λογοτεχνίας και β) τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων υπό το φως του προαναφερθέντος γραμματολογικού πλαισίου.