25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ212
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL212_11.2023.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ212, «Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898-1949)», είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/-ητές επαρκή εποπτεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας από το τέλος του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα και να εξοικειωθούν με τα βασικά γεγονότα και εξελίξεις που χαρακτήρισαν  την πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική ζωή του νέου ελληνισμού κατά την περίοδο αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, και πέρα από τη μελέτη και κριτική επεξεργασία των μείζονων και ελάσσονων γεγονότων, οι φοιτήτριες/-ητές θα αναλύσουν βιβλιογραφικές πηγές καθώς επίσης και πρωτογενείς πηγές (ηλεκτρονικά προσβάσιμες), έτσι ώστε να ασκηθούν στην κριτική των πηγών και να κατανοήσουν πληρέστερα τα ιστορικά ζητήματα της συγκεκριμένης περιόδου.

Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, η Θεματική Ενότητα καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από το 1898 μέχρι και το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα εστιάζει στην περίοδο από το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 έως και την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. Η δεύτερη υποενότητα εξετάζει την περίοδο από το 1919 με την έναρξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, έως και το τέλος του ελληνικού εμφύλιου πολέμου και τη μετεμφυλιακή ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους.