25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ123
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL123_11.2023.gr.pdf

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε) ΕΛΛ123, «Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770-1897)», είναι να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/-ητής επαρκή εποπτεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας από την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μέχρι και τον «ατυχή πόλεμο» του 1897 και να εξοικειωθεί με τα βασικά γεγονότα της πολιτικής, κοινωνικής και ιδεολογικής ζωής του νέου ελληνισμού κατά την περίοδο αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, και πέρα από την ανάλυση των γεγονότων, η/ο φοιτήτρια/-ητής θα αναλύσει και ορισμένες βασικές πρωτογενείς πηγές, έτσι ώστε να ασκηθεί στην κριτική των πηγών και να κατανοήσει πληρέστερα τα ιστορικά ζητήματα της συγκεκριμένης περιόδου

Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, η Θεματική Ενότητα προσφέρει κριτική επισκόπηση των βασικότερων σταθμών της νεότερης ελληνικής ιστορίας από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και τον πόλεμο του 1897 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα (1770-1843) και εξετάζει: α) την κατάσταση του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, β) τις διεργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εθνικού κινήματος, γ) την επανάσταση του 1821, και δ) τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια και τους Βαυαρούς. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 1844 έως τον πόλεμο του 1897 και επικεντρώνεται: α) στις λειτουργίες του αλυτρωτισμού και της «Μεγάλης Ιδέας» και β) στη διαμόρφωση της εθνικής, εσωτερικής και εξωτερικής, πολιτικής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Στη Θεματική Ενότητα εξετάζονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Η κατάσταση του ελληνισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (2 εβδομάδες).
 • Η αφετηρία της εθνικής κίνησης και τα συστατικά στοιχεία του εθνικού κινήματος των Ελλήνων (1 εβδομάδα).
 • Η Ελλάδα στο τέλος του 18ου αιώνα και τα προοίμια του απελευθερωτικού αγώνα (1 εβδομάδα).
 • Νεοελληνική πολιτεία: η επαναστατική εξουσία, 1821-1828 (1 εβδομάδα).
 • Νεοελληνική πολιτεία: Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας, 1828-1832 (1 εβδομάδα).
 • Οι Βαυαροί στην Ελλάδα, 1833-1843 (1 εβδομάδα).
 • Από την κυβέρνηση του λαού στην αρχή της δεδηλωμένης, 1844-1875 (1 εβδομάδα).
 • Η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισμός, 1832-1853 (1 εβδομάδα).
 • Η Ελλάδα, ο Κριμαϊκός Πόλεμος και οι προστάτιδες δυνάμεις, 1853-1870 (2 εβδομάδες).
 • Η Ελλάδα και το Βουλγαρικό ζήτημα, 1870-1878 (1 εβδομάδα).
 • Η αποκρυστάλλωση της εθνικής πολιτικής, 1878-1897 (1 εβδομάδα).