25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ122
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL122_11.2023.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ122, «Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ.-1453 μ.Χ.)», είναι να αναπτύξουν οι φοιτήτριες/-ητές συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την τέχνη του Βυζαντίου κατά την περίοδο από το 330 μ. Χ. έως το 1453 μ.Χ. Συγκεκριμένα, να μπορούν να περιγράφουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά και συνθετικές αρχές της Βυζαντινής τέχνης, να αναγνωρίζουν τις κυριότερες περιόδους της, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα έργων και να αξιολογούν τη σημασία τους για την ευρύτερη πορεία των καλλιτεχνικών εξελίξεων. Επιπλέον, καλούνται να εντοπίζουν την περίοδο και την κατηγορία στην οποία ανήκουν έργα που συναντούν σε αρχαιολογικούς χώρους ή σχετικές εκδόσεις, να είναι σε θέση να συζητούν τον ευρύ γεωγραφικό χώρο εξάπλωσης της Βυζαντινής τέχνης, και τον βαθμό απήχησής της σε γειτονικούς λαούς τόσο της Δύσης όσο και της Ανατολής. Τέλος, μία ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της θεματικής αποτελεί η παροχή των δυνατοτήτων στις/στους φοιτήτριες/-ητές να συνδέσουν την εξέλιξη της Βυζαντινής τέχνης με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δημιουργίας της.

 • Η Χρυσή Εποχή του 6ου αιώνα: μνημειακή αρχιτεκτονική, τελετή και προπαγάνδα στην εποχή του Ιουστινιανού
 • Το Βυζάντιο στη Δύση: Ραβέννα
 • Εικονομαχία και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας
 • Αντίληψη και υποδοχή της Βυζαντινής τέχνης: Βαλκάνια, Βενετία και Σικελία
 • Η Παλαιολόγεια τέχνη και το τέλος της αυτοκρατορίας