25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ121
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL121_11.2023.gr.pdf

Οι στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ121, «Βυζαντινή Ιστορία (330-1453)» είναι οι ακόλουθοι:

 • Να παρουσιάσει την μακραίωνη ιστορική διαδρομή της βυζαντινής αυτοκρατορίας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την οθωμανική κατάκτηση.
 • Να ερευνήσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης, της οικονομίας, των πολιτειακών και πολιτικών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς και του πολιτισμικού και θρησκευτικού βίου των Βυζαντινών.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία της ιστορικής επιστήμης με ειδική αναφορά στο Βυζάντιο.

Η Θ.Ε.ΕΛΛ121 – Βυζαντινή Ιστορία προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία. Η σύντομη ιστορική επισκόπηση συνδυάζεται με την εξέταση βασικών τομών και δομών της πολιτειακής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του βυζαντινού κόσμου. Η Θ.Ε. αποτελείται από δύο (2) Χρονικές Ενότητες, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας:

(1) Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ι: από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έως την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας και ασφάλειας (330-1056)

(2) Βυζαντινή Αυτοκρατορία ΙΙ: από την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας και ασφάλειας έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1056-1453)