25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ113: Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ113
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL113_11.2023.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ113, «Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. – 330 μ.Χ.)», είναι να προσεγγίσει μέσα από τα τέχνεργα και τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος τις ίδιες τις κοινωνίες που τα δημιούργησαν. Στόχο της Θ.Ε. δεν αποτελεί η εξαντλητική ανάλυση των τέχνεργων κατά τη διάρκεια των αιώνων, αλλά μέσα από μια προσεκτική επιλογή των σημαντικότερων μνημείων της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας η Θ.Ε. αποσκοπεί στο να αναδείξει τα κυριότερα σημεία της εξέλιξης της τέχνης και της αποτύπωσης σε αυτήν των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων που διέπουν τις κοινωνίες κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Με τον τρόπο αυτό εισάγει τις/τους φοιτήτριες/-ητές σε μια διαδικασία βιβλιογραφικής και ερευνητικής εμβάθυνσης προάγοντας την αρτιότερη αντίληψη των θεμάτων αυτών.

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ113 αφορά στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης, καλύπτοντας χρονολογικά μια μεγάλη περίοδο από την πτώση των Μυκηναϊκών ανακτόρων και το πέρασμα από την Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (περ. 1200 π.Χ.) έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ. με ορόσημο το 330 μ.Χ., δηλαδή τη μεταφορά και εγκαινίαση της Κωνσταντινούπολης ως νέας πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’. Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ113 χωρίζεται σε δύο επιμέρους Υποενότητες για την καλύτερη διαχείριση των διαδοχικών περιόδων που περιλαμβάνει: την 1η Υποενότητα (Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, Αρχαϊκή περίοδος και Κλασική περίοδος) και την 2η Υποενότητα (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος). Μέσα από την παρουσίαση ενός πλούσιο υλικού που περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά μνημεία, κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα, νομίσματα, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, γλυπτά επιχειρείται μια κατανοητή, αλλά και συνοπτική προσέγγιση της τεχνοτροπικής εξέλιξης σε συνάρτηση πάντα με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και ιστορικό υπόβαθρο των διαδοχικών περιόδων.