25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ112
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL112_11.2023.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ112, «Αρχαία Ελληνική Ιστορία», είναι να παρουσιάσει τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού κόσμου τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, θα ερευνηθούν οι ποικίλες όψεις της θρησκείας, της οικονομίας, της κοινωνικής οργάνωσης και των μορφών πολιτικής εξουσίας που δημιουργούν και συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι και το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου. Επιπλέον, οι φοιτήτριες/-ητές θα εξοικειωθούν με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στους τομείς της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Τέλος, οι φοιτήτριες/-ητές θα εισαχθούν στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου ως τμήματος της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η συστηματική ενασχόληση των φοιτητριών/-ητών με την ιστορία αυτής της περιόδου θα οδηγήσει μέσα από τη χρήση εργαλείων περιοδολόγησης και κατηγοριοποίησης στην συγκρότηση των γνώσεων και την αξιολόγηση των ιστορικών πληροφοριών. Με τη βοήθεια εννοιολογήσεων, συγχρονικών και διαχρονικών προσεγγίσεων, αλλά και μέσω της γνωριμίας με τις σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις, οι φοιτήτριες/-ητές θα κατανοήσουν πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία.

Οι φοιτήτριες/-ητές θα εξοικειωθούν με την ιστορική επιστήμη, την ανάλυση πρωτογενών πηγών και την αξιοποίηση και κριτική αποτίμηση δευτερογενών πηγών. Επιπλέον, θα έλθουν σε επαφή με την τεχνική ορολογία και τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία μιας εύληπτης και οργανωμένης ιστορικής αφήγησης.

Η Θ.Ε. ΕΛΛ 112, «Αρχαία Ελληνική Ιστορία», προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία. Η σύντομη ιστορική επισκόπηση συνδυάζεται με την εξέταση βασικών τομών και δομών της πολιτειακής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η ΘΕ αποτελείται από δύο (2) συμβατικές Χρονικές Ενότητες, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένες περιόδους της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας:

(α) Αρχαίοι Χρόνοι Ι (12ος – 4ος αι. π.Χ.)

(β) Αρχαίοι Χρόνοι ΙΙ (4ος π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.)