25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ111
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL111_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΛΛ111, «Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)», είναι η πρώτη και εισαγωγική Θεματική Ενότητα στο πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΛ) του Ανοι­κτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια Θ.Ε με πολλαπλούς στόχους. Καταρχάς, εισάγει τις/τους φοιτήτριες/-ητές στη σπουδή του πολιτισμού (με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό) και ειδι­κότερα στην πο­λιτισμική θεωρία, στις επιστήμες της φιλολογίας, της αρ­χαιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας, καθώς και σε ζητήματα ανα­φορικά με την πρόσληψη και την προβολή του παρελ­θόντος. Περαι­τέρω, έχει σαν στόχο να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/-ητές στον επι­στημονικό τρόπο ερ­γασίας και στη μεθοδολογία συγγραφής επιστημονι­κών εργα­σιών. Τέλος, στόχος της ΕΛΛ111 είναι να εξοικειώσει τις/τους φοι­τήτριες/-ητές με τις πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ΑΠΚΥ, οι οποίες βασίζο­νται στην αξιοποίηση εφαρμογών σύγχρονης και ασύγ­χρονης τηλεκπαί­δευσης, δη­λαδή στις ψηφιακές εφαρμογές eClass και Blackboard Col­laborate. Η  Θ.Ε. ΕΛΛ111 χω­ρίζεται σε δύο Υποε­νότητες: την 1η Υποε­νότητα (Μέρος Α: Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία και στην επιστήμη της φιλολογίας [με έμφαση στην ελληνική φιλολογία], Μέρος Β: Εισαγω­γή στις επιστήμες της αρχαιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας) και την 2η Υποε­νότητα (Μέρος Α: Εισαγωγή στην επι­στήμη της ιστορίας και στην νεότερη ελληνική ιστοριογραφία, Μέρος Β: Θέματα πρόσληψης και προβολής του παρελθόντος).

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Στη διαχρονικά πολυδιάστατη νοηματοδότηση των εννοιών του πολιτισμού και της κουλτούρας.
 • Στις επιστημονικές προσεγγίσεις της πολιτισμικής ταυτότητας
 • Στην επιστήμη της φιλολογίας και στις περιόδους και τα βασικά έργα της ελληνικής φιλολογίας
 • Στις θεωρίες και μεθόδους των επιστημών της αρχαιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας
 • Στις θεωρίες και μεθόδους της επιστήμης της ιστορίας
 • Στα χαρακτηριστικά και στους στόχους της νεοελληνικής ρομαντι­κής ιστοριογραφίας
 • Στους κύριους θεσμούς πρόσληψης και προβολής του πολιτι­σμού