25
Τρι, Ιουν

Νέα ώθηση στη συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Με κοινό όραμα για αειφόρο μέλλον στη διαχείριση του περιβάλλοντος ως μοχλό για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος υπέγραψαν στις 16 Οκτωβρίου 2023 επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Οι δύο δημόσιοι φορείς συνεργάζονται ήδη στενά από το 2018 με μελέτες και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα, μεταξύ άλλων, κλιματικών αλλαγών, κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και σε έργα και δράσεις με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

«Η συνεργασία μας με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι ουσιώδης» ανέφερε ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, διότι «ως Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δη κρατικό, που προωθεί τη διά βίου μάθηση, καλλιεργούμε τις σημαντικές αξίες της περιβαλλοντικής αειφορίας και βιωσιμότητας». Μέσω του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», ενός νέου προγράμματος που σχεδιάζεται στην Αειφόρο Μηχανική Περιβάλλοντος, την τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΠΚΥ στα πεδία των επιστημών του περιβάλλοντος, καθώς και τις ερευνητικές δράσεις των Εργαστηρίων Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας και Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, ο Πρύτανης σημείωσε ότι «το ΑΠΚΥ έχει θέσει ως βασικό στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση,  την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, και στέκεται ως αρωγός στο έργο του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος».

Από την πλευρά της. η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Δρ Μαρία Παναγιώτου, ευχαρίστησε το ΑΠΚΥ και τον Πρύτανη Καθηγ. Πασιαρδή για τη νέα ώθηση που δίνει η υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης στην αγαστή συνεργασία των δύο φορέων. «Εδώ και χρόνια», ανέφερε η Επίτροπος, «το ΑΠΚΥ μέσω των ακαδημαϊκών του στον τομέα του περιβάλλοντος, στηρίζουν το Γραφείο μας με τις γνώσεις και επιστημονικές τους απόψεις, ώστε να επιτελεί τον συμβουλευτικό του ρόλο προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς σε θέματα πολιτικής για το περιβάλλον». Η Μαρία Παναγιώτου σημείωσε ότι «η χάραξη και υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για το περιβάλλον και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σε θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών μας στόχων και συμβάλλουν στην ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σε περιφερειακό επίπεδο στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Καθηγητής Βάιος Λιαπής, ΑντιπρύτανηςΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς, Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικης Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας και Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου.


Η συνεργασία ΑΠΚΥ και Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος συνεχίζεται τον 6ο Κύκλο της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Χημικής Μηχανικής - Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, τον οποίο διοργανώνει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του ΑΠΚΥ με τη στήριξη του Γραφείου της Επιτρόπου.

 

MoU EnvCommissioner OUC 1

MoU EnvCommissioner OUC 2