17
Δευ, Ιουν

Το ΑΠΚΥ συντονίζει νέα ευρωπαϊκή δράση COST στο πεδίο των οικοσυστημικών υπηρεσιών με τη συμμετοχή 24 χωρών

Μία ακόμη σημαντική ερευνητική επιτυχία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, το οποίο διευθύνει ο Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης, αποτελεί η έγκριση από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science & Technology) χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης CA21158 - Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services (SMILES).

Συντονιστής της δράσης SMILES, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής πρόσκλησης, είναι ο Καθηγ. Γιάννης Βογιατζάκης. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και ερευνητές στα πεδία των επιστημών του περιβάλλοντος και ιδρύματα από 24 χώρες. Τα ευρωπαϊκά νησιά είναι εστίες βιολογικής και ποιλτιστικής ποικιλότητας και, σε σύγκριση με τις ηπειρωτικές περιοχές και χώρες, είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, την τουριστική ανάπτυξη, τις οικονομικές κρίσεις και τα προβλήματα που προκαλούνται από τις συχνές αλλαγές χρήσης γης. Όλες αυτές οι παράμετροι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και άρα αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα των νησιών, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και εν τέλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Υπάρχουσες τεχνικές μπορούν να προβλέψουν με επάρκεια τις οικολογικές αλλαγές που προκαλούνται από το κλίμα των μεγαλύτερων σε έκτακτη νησιών, αλλά για τα μικρότερα σε μέγεθος νησιά απαιτείται πρόσθετη έρευνα. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης COST (4ετής διάρκεια, 09/2022-09/2026) είναι να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για συντονισμένη διεπιστημονική έρευνα σε διάφορες πτυχές της χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα μικρά και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκά νησιά, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και να αναπτυχθούν κατάλληλες πρακτικές, ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξή τους.

H δράση SMILES συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ιδιαίτερα στους στόχους 13, 14, 15 για την κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών και υδάτινων πόρων.