22
Πεμ, Φεβ

Νέο ερευνητικό έργο: «Regenerative Approaches for Building Climate Change Resilience into EU Agricultural Regions Prone to Desertification»

Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές, ειδικότερα στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «Regenerative Approaches for Building Climate Change Resilience into EU Agricultural Regions Prone to Desertification» (ακρωνύμιο AgrOassis), το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,4 εκ. περίπου Ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+, έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση καινοτόμων τεχνικών, λύσεων και προσεγγίσεων για τον γεωργικό τομέα σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Το έργο, που θα έχει διάρκεια 4.5 περίπου χρόνια, συντονίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Συμμετέχει ως εταίρος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη.

Το έργο AgrOassis θα επικεντρωθεί στον γεωργικό τομέα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και ειδικότερα σε περιοχές που είναι σήμερα εκτεθειμένες σε συνθήκες ερημοποίησης λόγω του κλίματος, της ακατάλληλης χρήσης γης, των πυρκαγιών και άλλων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Στοχεύει στο να συμβάλλει στον μετριασμό αυτών των συνεπειών, στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και στην αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων αγροοικοσυστημάτων. Οι δράσεις του έργου θα στοχεύσουν και τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανεκμετάλλευτων πόρων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον γεωργικό και αγροτικό τομέα και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε λύσεις αξιοποίησης των πράσινων αποβλήτων, βιώσιμης γεωργίας και βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους σύμφωνα με ευρωπαϊκές στρατηγικές, όπως η Στρατηγική «Farm to fork», η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (CAP).

Κοινοπραξία έργου: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, KES Research Centre Ltd, Ίδρυμα ΛΑΟΝΑ για την Aναβίωση και Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου, Ένωση Κυπρίων Αγροτών, Παραδεισιώτης Λτδ (κυπριακοί φορείς), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) και Τ.Ο.Ε.Β. Ταυρωπού Καρδίτσας (ελληνικοί φορείς).

 

AgrOassis