28
Τετ, Φεβ

Πληροφορική και Τεχνολογίες

 • Γενικές Πληροφορίες

 • Δομή Υπηρεσίας

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Στοιχεία Επικοινωνίας

Στόχος της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας είναι να καταστεί κέντρο αριστείας στην παροχή καινοτόμων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για το σχεδιασμό και την προσφορά των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Η αποστολή της Υπηρεσίας επικεντρώνεται στη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και ένταξη νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο, καθώς και στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνολογίας.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία έχει τη γενική ευθύνη για:

- το στρατηγικό προγραμματισμό των Έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας σε συνάρτηση με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου,- 

- το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών υποδομών και συστημάτων,

- την τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών και συνεργατών του Πανεπιστημίου και

- την υλοποίηση της υποδομής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας.

Η δομή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει δύο Τμήματα, με πέντε αλληλοεξαρτώμενους Τομείς:

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

 • Τομέας Κεντρικών Συστημάτων
 • Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας
 • Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών Πληροφορικής

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής

 • Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
 • Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών

Όλοι οι Τομείς υλοποιούν τεχνοοικονομικές μελέτες σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων Έργων Πληροφορικής. Σε αυτό το πλαίσιο συνεισφέρουν στην αξιολόγηση αναγκών, την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, την ετοιμασία όρων διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών και την παραλαβή/αποδοχή παραδοτέων. Επίσης, όλοι οι Τομείς συμμετέχουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής προς την Πανεπιστημιακή κοινότητα.

 


Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

Τομέας Κεντρικών Συστημάτων 

Ο Τομέας Κεντρικών Συστημάτων μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:

 • τη διαχείριση (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση) υπολογιστικών υποδομών (συστοιχιών δίσκων, εξυπηρετητών, εικονικής υποδομής, εφεδρικών αντιγράφων) του πανεπιστημίου
 • την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας και της απόδοσης των κεντρικών υποδομών (Κέντρα Δεδομένων) του Πανεπιστημίου

Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας

Έχει τη γενική ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την επέκταση και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων και ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών. Ο Τομέας διαχειρίζεται το σχεδιασμό για τη δομημένη καλωδίωση σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου, τη διασύνδεση των κτηρίων μέσω μισθωμένων γραμμών και περιφερειακών δικτύων και την ευρυζωνική σύνδεση του Πανεπιστημίου στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών που να υποστηρίζει υψηλής ποιότητας επικοινωνίες τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:

 • την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας και της απόδοσης της υποδομής δικτύων και ασφάλειας του Πανεπιστημίου.
 • την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών ασφαλείας, όπως π.χ. μέσω ελέγχου ακεραιότητας ενός συστήματος και διαδικασιών ανάκαμψης μετά από παραβίαση
 • την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα ασφάλειας σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
 • την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου

Έχει τη γενική ευθύνη της υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και της διαχείρισης των συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης και Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:

 • την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass και των υπηρεσιών που προσφέρει (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Πλατφόρμα Βίντεο, Υπηρεσία Ελέγχου Πιθανής Λογοκλοπής)
 • την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης, όπως είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης και το Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
 • την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση της Κεντρικής Ιστοσελίδας του ΑΠΚΥ
 • την εκπαίδευση όλων των μελών ΔΕΠ, των μελών ΣΕΠ, των φοιτητών, του διοικητικού προσωπικού και άλλων ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων μέσω μαθημάτων, παρουσιάσεων και εγχειριδίων που ετοιμάζονται, όσο και η άμεση υποστήριξή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου
 • διερεύνηση νέων αναγκών και απαιτήσεων που παρουσιάζονται και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών

Έχει τη γενική ευθύνη της υλοποίησης, τεχνικής υποστήριξης  και διαχείρισης των Κεντρικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας περιλαμβάνουν:

 • την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση των κεντρικών εφαρμογών που αφορούν συστήματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου
 • την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση των κεντρικών εφαρμογών που αφορούν το σύστημα διαχείρισης φοιτητικών στοιχείων του Πανεπιστημίου
 • την υποστήριξη των χρηστών των συστημάτων οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και διαχείρισης φοιτητικών στοιχείων του Πανεπιστημίου
 • τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών κεντρικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου
 • την ανάπτυξη προτύπων και πολιτικών

 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών Πληροφορικής

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών Πληροφορικής μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής του Πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο περιλαμβάνουν:

 • την παροχή υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για την πανεπιστημιακή κοινότητα
 • τη διαχείριση (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση) υπηρεσιών καταλόγου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τηλέφωνο: 00357-22411750

Τηλεμοιότυπο: 00357-22411751

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info.ict@ouc.ac.cy

Διεύθυνση: Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 33, 2ος όροφος, 2020, Λατσιά, Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 12794, 2252, Λατσιά, Κύπρος