28
Τετ, Φεβ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού άπτεται θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση του πανεπιστημίου, στις εργασιακές σχέσεις, στα ωφελήματα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, στην αξιολόγηση, αλλά και στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού. Μέσω της σωστής επιλογής, υποκίνησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπικού του, στοχεύει στη δημιουργία εποικοδομητικής συνεργασίας, αλλά και μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο Στελέχωσης

Στόχος του Γραφείου Στελέχωσης είναι η διασφάλιση εφαρμογής νομότυπων διαδικασιών για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για εργοδότηση. Τα κύρια καθήκοντα του Γραφείου αφορούν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

 • Ετοιμασία καταστάσεων μελλοντικών αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Καταρτισμός Σχεδίων Υπηρεσίας και Προκηρύξεων Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού
 • Σύσταση και συντονισμός Επιτροπών (Εκλεκτορικά Σώματα, Συμβουλευτικές Επιτροπές)
 • Υλοποίηση και συντονισμός διαδικασίας στελέχωσης και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Διεκπεραίωση συμβάσεων Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού (π.χ. ΣΕΠ, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Συνεργάτες έρευνας, φοιτητές κτλ

 

Γραφείο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Προσωπικού

Τα τελευταία χρόνια το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επενδύσει αρκετά στο Ανθρώπινο Δυναμικό του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά κινήτρων μέσω της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού του.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης του προσωπικού στοχεύει στη συστηματική, αλλά και συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του.

Κύριοι στόχοι του Γραφείου είναι οι ακόλουθοι:

 • Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
 • Ετοιμασία του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Τήρηση διαδικασίας εκπαίδευσης προσωπικού
 • Οργάνωση ενδο-υπηρεσιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 • Παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης προσωπικού σχετικά με θέματα εκπαίδευσης
 • Συντονισμός διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης

Γραφείο ωφελημάτων & εργασιακών σχέσεων

Το Γραφείο Ωφελημάτων και εργασιακών σχέσεων χειρίζεται θέματα που άπτονται των ωφελημάτων και παροχών του Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα χειρίζεται και θέματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις:

Το Γραφείο Ωφελημάτων ενεργεί βάσει των Νόμων, Κανόνων, Κανονισμών, Εγκυκλίων και αποφάσεων των σχετικών Σωμάτων που διέπουν τα διάφορα ωφελήματα και διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την τήρηση των πιο κάτω:

 • Σαββατική άδεια
 • Άδειες άνευ απολαβών
 • Αποζημίωση υπερωριών σε ελεύθερο χρόνο (time off)
 • Άδειες απουσίας (ασθενείας, ανάπαυσης, μητρότητας, εκπαιδευτικής, πατρότητας, γονικής άδειας, στρατού κτλ.)
 • Τερματισμού εργοδότησης
 • Τήρηση παρουσιολογίου

Επιπλέον, το Γραφείο φροντίζει για την:

 • Τήρηση και ενημέρωση των προσωπικών φακέλων του προσωπικού
 • Παρακολούθηση κατάστασης προσωπικού αναφορικά με θέματα μονιμοποίησης, προαγωγής, ανέλιξης κτλ
 • Διαχείριση Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Ηλεκτρονική τήρηση και έλεγχο μητρώου αδειών (ασθενείας, απουσίας, μητρότητας, γονική άδεια, εκπαιδευτικής, σαββατικής κτλ)
 • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότησης προσωπικού
 • Θέματα εργασιακών σχέσεων (πρακτικές για βελτίωση του εργασιακού κλίματος, προσφορά κινήτρων προς το προσωπικό κτλ)
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hr@ouc.ac.cy
Κεντρικό Τηλ. Τμήματος: + 357 22 411662
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411601