Οικονομικά και Διοίκηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

 

 

Η Μονάδα Οικονομικών και Διοίκησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα/τομείς:

Τμήμα Λογιστηρίου
Το Τμήμα Λογιστηρίου έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο των πόρων του Πανεπιστημίου, την ετοιμασία αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, την οικονομική διαχείριση των φοιτητών, την αποπληρωμή των απολαβών του Προσωπικού, τη διεκπεραίωση των δαπανών και των εισπράξεων και τη λογιστική διαχείριση των αυτοχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο παρόν στάδιο το τμήμα Λογιστηρίου αποτελείται από πέντε γραφεία.

Τμήμα Λογιστηρίου
 
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με θέματα που αφορούν στη στελέχωση του πανεπιστημίου, τις εργασιακές σχέσεις, τα ωφελήματα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, την αξιολόγηση, ανάπτυξη και εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού. Μέσω της σωστής επιλογής, υποκίνησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης των ανθρώπων, προσπαθεί να δημιουργήσει εποικοδομητική συνεργασία και ανθρωποκεντρική κουλτούρα.

Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων
Ο Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων έχει την ευθύνη για την υποστήριξη της Διαχείρισης και Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων μη Ερευνητικού χαρακτήρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα Προγράμματα της Ε.Ε. Αναλαμβάνει επίσης μελέτες, για προβλέψεις λειτουργικών όγκων, ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη αποφάσεων και άλλες μελέτες, όπως επίσης και άλλα ειδικά έργα και αναλύσεις.

Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Λογιστηρίου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: accounting@ouc.ac.cy
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411679
 
 
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hr@ouc.ac.cy
Κεντρικό Τηλ. Τμήματος: + 357 22 411662
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411601
 
Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411679