25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ623: Ψηφιακές Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ623
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

πό τα τέλη της δεκαετίας του 90 κι έπειτα, το διαδίκτυο έγινε ο καταλύτης της διαδικασίας αποσύνθεσης των παραδοσιακών ΜΜΕ. Είκοσι χρόνια μετά την δημιουργία των πρώτων ενημερωτικών ιστότοπων, οι επικοινωνιακές χρήσεις του νέου μέσου και το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο τους έχουν αποκρυσταλλωθεί. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η διαδικτυακή δημοσιογραφία έχει διερευνηθεί επαρκώς. Βασιζόμενη στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, η παρούσα Θεματική Ενότητα στόχο έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρίες και έννοιες (θεωρία δικτύων και γράφων, πολιτική οικονομία των μέσων δικτύωσης, συμμετοχικότητα, δημοσιογραφική επισφάλεια) αλλά και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία (community management, data journalism) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κριτικής κατανόησης και εφαρμογής της διαδικτυακής δημοσιογραφίας.