25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ621: Στρατηγική Επικοινωνία

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ621
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η επικοινωνιακή στρατηγική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας στο σύγχρονο έντονα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Οι επιτυχείς δράσεις μιας τεκμηριωμένης στρατηγικής επικοινωνίας συμβάλουν καθοριστικά στην αειφόρο ανταγωνιστικότητα στο νέο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Μέσω αυτής, αναλύεται διεξοδικά η τοποθέτηση της επωνυμίας με βάση ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων σε συνάρτηση με τον ανταγωνισμό, καθορίζονται οι στόχοι και στη συνέχεια, διαμορφώνονται τα κατάλληλα προγράμματα με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα τα οποία θα επηρεάσουν τη διαδικασία σκέψης στο μυαλό του ακροατηρίου για την επωνυμία και θα δημιουργήσουν αξία (branding). Στόχος της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη χάραξη και υλοποίηση μίας στοχευμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, αλλά και να εξοικειωθούν με μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου πλάνου στρατηγικής επικοινωνίας.