25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ613: Πλαίσιο και Τέχνη της Νέας Δημοσιογραφίας

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ613
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μια σειρά από κοσμογονικές εξελίξεις έχουν αλλάξει άρδην τη φύση και τη λειτουργία των ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάδυση του διαδικτύου και η συνεπακόλουθη τεχνολογική έκρηξη είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή από αυτές τις αλλαγές. Όμως η ανάπτυξη της διαδικτυακής δημοσιογραφίας και ενημέρωσης λαμβάνει χώρα μέσα στο πλαίσιο τη γενικότερης εξέλιξης και λειτουργίας των ΜΜΕ. Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται από μια σειρά επί μέρους διαχρονικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών ΜΜΕ και αλλαγών οι οποίες έχουν επέλθει στο διαδίκτυο. Η παρούσα Θεματική Ενότητα στόχο έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρίες και έννοιες (δημόσια σφαίρα, πλουραλισμός, συμμετοχικότητα, πυλωροί, agenda-setting, infomediaries) αλλά και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία (διερεύνηση, εξακρίβωση πηγής, διασταύρωση) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κριτικής κατανόησης των εξελίξεων στο πεδίο της δημοσιογραφίας.