26
Κυρ, Μάι

ΕΔΜ612: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ612
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η ψηφιακή εποχή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο προσεγγίζεται θεωρητικά, αλλά και εφαρμόζεται η επικοινωνία μεταξύ ενός οργανισμού/επιχείρησης και του πολίτη- καταναλωτή. Η παρούσα Θεματική Ενότητα στόχο έχει να χαρτογραφήσει και να συζητήσει αφενός αυτές τις αλλαγές και αφετέρου να εξοικειώσει τους φοιτητές με μεθοδολογίες και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής και mobile εποχής μας.