Τρέχοντα Εξωτερικά Ερευνητικά - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

Επιστημονικός

Υπεύθυνος

Τίτλος Ερευνητικού Έργου Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Διάρκεια
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής iLocON: Υψηλής Ακρίβειας Σύστημα Εντοπισμού Θέσης Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας ΙΔΕΚ ‐ Έρευνα στις Επιχειρήσεις 2018‐2020
Λοΐζος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής         RISE: Research Center on Innovative Media, Smart Systems and Emerging Technologies Horizon2020 ‐ Spreading Excellence and Widening Participation. Teaming Phase 2 2017‐2024
Jahna Otterbacher, Επίκουρη Καθηγήτρια CyCAT: Cyprus Center for Algorithmic Transparency Horizon2020 ‐ Spreading Excellence and Widening Participation. Twinning 2018‐2021
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής

MarCons: Advancing marine conservation in the European and contiguous seas

Cost Programme - Earth Systems and Environmental Management 2016-2020
Χρίστος Ροδοσθένους, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΕnetCollect: European Network for Combining Language Learning with Crouwdsourcing Techniques Cost Programme – Information and Communication Technologies 2017-2021
Στάθης Μαυροθέρης, Προϊστάμενος Πανεπιστημίου EL-STEM: Enlivened Laboratories Within STEM Education. Motivating EU Students to Choose STEM Studies and Improve their Performance in Courses Related to STEM Education Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships for school education 2018-2020
Αντώνης Ζορπάς, Επίκουρος Καθηγητής  BalkanRoad: Towards Farms with Zero Carbon Waste and Water Footprint. Roadmap for Sustainable Management Strategies for Balkan Agriculture Interreg Balkan Mediterranean 2014 – 2020 2017-2020 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  GYPWorld : A Global Initiative to Understand Gypsum Ecosystem Ecology Horizon2020-Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 2018-2021 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής   EnVeROS: Environmental Education Through Roadkill Observation System

Erasmus+, KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices

2018-2020 
Θανάσης Χατζηλάκος, Καθηγητής GameLet: Gamified, media-based training of reading fluency 

Erasmus+, KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

2018-2021 
Μαρία Γραβάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια  EU CUL: Exploring European Cultural Heritage for Fostering Academic Teaching and Social Responsibility in Higher Education  Erasmus+, KA2 Strategic Partnership  2018-2021 
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής 

Actress: Adaptive Video Control for Real-Time Mobile Health Systems and Services 

Cyprus Research and innovation Foundation – Restart 2016-2020 – Didaktor  (“Διδάκτωρ”)  2018-2020 
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής   Switch: Simultaneous Wireless Information and Energy Transfer for Low-powered Technologies // Ταυτόχρονη Ασύρματη Μετάδοση Πληροφοριών και Ενέργειας για Τεχνολογίες Επικοινωνιών Ασθενούς Ισχύος  Cyprus Research and Innovation Foundation – Restart 2016-2020 - Excellence Hubs (“Νησίδες Αριστείας”)  2018-2021 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  ReTrack: Advancing Site Level Management Through Innovative Reptiles' Tracking and Behavioural Decryption // Διαχείριση περιοχών μικρής κλίμακας μέσω καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης κίνησης και αποκρυπτογράφησης συμπεριφοράς ερπετών  Cyprus Research and Innovation Foundation - Restart 2016-2020 – Didactor (“Διδάκτωρ”)    2018-2021 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  WaSec: Innovations in Water Education Programs: Enhancing Water Security and Socioeconomic Development in Eastern Mediterranean under Climate Change  Erasmus+, KA2   2018-2021 
Λοΐζος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής  WeNET : The Internet of Us  Horizon2020 – Future Emerging Technologies (FET) Proactive  2019-2022 
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής RF-META: Advanced RF Electronics Centre for Adaptive Metamaterials Κέντρο Προηγμένων RF Ηλεκτρονικών για Προσαρμοστικά Μεταϋλικά Cyprus Research and Innovation Foundation - Restart 2016-2020 – New Strategic Infrastructure Units – New Scientists  2019-2023 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής   EcoWinery : Eco-innovation for the production of low environmental footprint wine / «Οικο-καινοτομία για την Παραγωγή Κρασιού Χαμηλού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος»

Cyprus Research and Innovation Foundation – Restart 2016-2020 – Excellence Hubs

2019-2021 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  Converges: Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services  Cost Programme - European Cooperation in Science & Technology 2017-2021 
Αντώνης Ζορπάς, Επίκουρος Καθηγητής 

PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation

Horizon2020 – Science with and for Society   2019-2022
Jahna Otterbacher, Επίκουρη Καθηγήτρια S-CyCAT: Supporting the Cyprus Center for Algorithmic Transparency Cyprus Research and Innovation Foundation - Restart 2016-2020 – Complementary Funding 2019-2020
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής Foresight:  Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Naval and Power-grid environments Horizon2020 – Security 2019-2022
Θανάσης Χατζηλάκος, Καθηγητής 

PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY

Erasmus+, KA2  2019-2021 
Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής  Polidico: Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses/Πολιτικοποίηση Ταυτοτήτων στη Διασπορά: Κοσμοπολιτισμός & Σύγκρουσιακοί Λόγοι  Cyprus Research and Innovation Foundation - Restart 2016-2020 – Excellence Hubs  2019-2021 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  PeRIAMAR: PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles  Cost Programme 2019-2023 
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής 

Life IP Physis: Managing the Natura 2000 Network in Cyprus and Shaping a Sustainable Future

LiFe+ Integrated Projects   2019-2029 
Μαρία Γραβάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια  ADHD Care: Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers  Erasmus+, KA2  2019-2021