25
Σαβ, Σεπ

Επιστημονικός

Υπεύθυνος

Τίτλος Ερευνητικού Έργου Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Διάρκεια
Λοΐζος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής         RISE: Research Center on Innovative Media, Smart Systems and Emerging Technologies Horizon2020 ‐ Spreading Excellence and Widening Participation. Teaming Phase 2 2017‐2024
Jahna Otterbacher, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια CyCAT: Cyprus Center for Algorithmic Transparency Horizon2020 ‐ Spreading Excellence and Widening Participation. Twinning 2018‐2021
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  GYPWorld : A Global Initiative to Understand Gypsum Ecosystem Ecology Horizon2020-Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 2018-2021
Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  EU CUL: Exploring European Cultural Heritage for Fostering Academic Teaching and Social Responsibility in Higher Education  Erasmus+, KA2 Strategic Partnership  2018-2021
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής   Switch: Simultaneous Wireless Information and Energy Transfer for Low-powered Technologies // Ταυτόχρονη Ασύρματη Μετάδοση Πληροφοριών και Ενέργειας για Τεχνολογίες Επικοινωνιών Ασθενούς Ισχύος  Cyprus Research and Innovation Foundation – Restart 2016-2020 - Excellence Hubs (“Νησίδες Αριστείας”)  2018-2021
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  WaSec: Innovations in Water Education Programs: Enhancing Water Security and Socioeconomic Development in Eastern Mediterranean under Climate Change  Erasmus+, KA2   2018-2021
Λοΐζος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής  WeNET : The Internet of Us  Horizon2020 – Future Emerging Technologies (FET) Proactive  2019-2022
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής RF-META: Advanced RF Electronics Centre for Adaptive Metamaterials Κέντρο Προηγμένων RF Ηλεκτρονικών για Προσαρμοστικά Μεταϋλικά Cyprus Research and Innovation Foundation - Restart 2016-2020 – New Strategic Infrastructure Units – New Scientists  2019-2023
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής   EcoWinery : Eco-innovation for the production of low environmental footprint wine / «Οικο-καινοτομία για την Παραγωγή Κρασιού Χαμηλού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος»

Cyprus Research and Innovation Foundation – Restart 2016-2020 – Excellence Hubs

2019-2021
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  Converges: Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services  Cost Programme - European Cooperation in Science & Technology 2017-2021
Αντώνης Ζορπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής 

PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation

Horizon2020 – Science with and for Society  2019-2022
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής Foresight:  Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Naval and Power-grid environments Horizon2020 – Security 2019-2022
Θανάσης Χατζηλάκος, Καθηγητής 

PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY

Erasmus+, KA2  2019-2021
Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής  Polidico: Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses/Πολιτικοποίηση Ταυτοτήτων στη Διασπορά: Κοσμοπολιτισμός & Σύγκρουσιακοί Λόγοι  Cyprus Research and Innovation Foundation - Restart 2016-2020 – Excellence Hubs  2019-2021
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής  PeRIAMAR: PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles  Cost Programme 2019-2023
Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής 

Life IP Physis: Managing the Natura 2000 Network in Cyprus and Shaping a Sustainable Future

LiFe+ Integrated Projects   2019-2029
Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  ADHD Care: Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers  Erasmus+, KA2  2019-2021
Jahna Otterbacher, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια DESCANT: DEtecting Stereotypes in human ComputAtioN Tasks / Ανιχνεύοντας στερεότυπα στις εργασίες ανθρώπινης υπολογιστικής RESTART 2016-2020 [Cyprus Research Promotion Foundation] – Excellence Hubs 2019-2021
Λοΐζος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

MARI-Sense: Maritime Cognitive Decision Support System

RESTART 2016-2020 [Cyprus Research Promotion Foundation] – INTEGRATED PROJECTS

2020-2022
Jahna Otterbacher, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  YNSPEED: Youth new personal & employable skills development  Erasmus+ 2020-2022
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής

INSTANT: INtelligent platform for providing STaffing ANd Training in the Hotel Industry / Έξυπνη πλατφόρμα Στελέχωσης και Κατάρτησης στη Ξενοδοχειακή βιομηχανία

RESTART 2016-2020 [Cyprus Research Promotion Foundation] – INTEGRATED PROJECTS

2020-2023

 

Θανάσης Χατζηλάκος, Καθηγητής

Antibodies to MisInformation / Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση: Μαθητές και Δημοσιογράφοι Εκπαιδεύονται Εκπαιδεύοντας Cyprus University of Technology under the “Combating Misinformation through Media Literacy” grants, through an award from the Embassy of the United States of America to the Republic of Cyprus under Horizon 2020 Co-Inform project (#770302) 2020-2021
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής CY SENTINEL - Cyber Sensors for Critical Infrastructure Protection and Large Scale Cyber Range Training Environment

Digital Security Authority of Cyprus

2020-2024
Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής

I AM - Inclusive Education using Animation and Multimedia

Erasmus +, CMP Prooptiki Management Consulting, Greece

2020-2022

Στάθης Μαυροθέρης, Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης

TeaSpils:  Teaching Environmental Awareness with Smart IoT Planters in Learning Spaces Erasmus+ 2020-2023
Στάθης Μαυροθέρης, Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης ImTech4Ed: Immersive Technologies for Education Erasmus+ 2020-2023
Θανάσης Χατζηλάκος, Καθηγητής CYberSafety III Connecting Europe Facility 2021-2022
Σταύρος Σταύρου, Καθηγητής  Drone Eye: Drone Early Warning and Jamming System Δράση Αθηνά (Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ / Ministry of Defense, Cyprus) 2021-2024