Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ
Στέφανος Ευθυμιάδης (Stephanos Efthymiadis)
Στέφανος Ευθυμιάδης (Stephanos Efthymiadis)
Καθηγητής
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τρίτη/Tuesday,10:30-12:30 &
Τετάρτη/Wednesday, 09:00-12:00
...
-
-

Ο Δρ. Ευθυμιάδης σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εξειδικεύτηκε στη Βυζαντινή Φιλολογία εκπονώντας διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με θέμα τους Βίους αγίων της περιόδου της Εικονομαχίας και ειδικότερα τον Βίο του Πατριάρχη Ταρασίου, τον οποίο εξέδωσε σε βιβλίο το 1998. Με θέμα τη βυζαντινή αγιολογία, προσωπογραφία και επιστολογραφία, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι ο επιμελητής του δίτομου Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography (2011, 2014). Δεκαέξι (16) άρθρα του επανεκδόθηκαν στην περίοπτη σειρά Variorum Reprints. Έχει επίσης ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μελέτη του χώρου της Κάτω Ιταλίας, της Φώκαιας της Μ. Ασίας και της Λέσβου, το βυζαντινό προσωπογραφικό λεξικό της οποίας δημοσίευσε σε συνεργασία με τον Αντώνη Καλδέλλη.

Στα ερευνητικά έργα, τα οποία έχει αναλάβει είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως συνεργάτης, συμπεριλαμβάνονται η έκδοση των επιστολών του Ιγνατίου Διακόνου (με τον Cyril Mango, 1993-1997), η αγιολογία της Παλαιoλόγειας Περιόδου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ελλάδα, 2005-2008), ο κριτικός σχολιασμός της Οικουμενικής Ιστορίας του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη (ΑΠΚΥ, 2008-2010), η κοινωνική ιστορία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (ΑΠΚY, 2011-2013) και η πρόσληψη του Αριστοτέλη στο Βυζάντιο και στον σύγχρονο κόσμο.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Βυζαντινή Προσωπογραφία
 • Βυζαντινή Κοινωνική Ιστορία
 • Ιστορική Γεωγραφία

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Efthymiadis studied Law at the University of Athens and Greek Literature at the University of Crete, Greece. He then specialised in Byzantine Philology through his Ph.D. thesis at the University of Oxford, UK. In his thesis, he dealt with the hagiography produced during the period of Iconoclasm, especially the Life of Patriarch St Tarasios (1998). He has published numerous articles on Byzantine hagiography, prosopography and historiography. He wasthe editor of a two-volumes book entitled Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography (2011, 2014). Sixteen of his articles were reprinted at the distinguished series of Variorum Reprints. He also worked on the area of South Italy, Phocea in Asia Minor, and Lesbos. Together with Anthony Kaldellis he published the Byzantine Prosopography of Lesbos.

Among the research projects, which he either coordinated or participated as a partner were:The Correspondence of Ignatios the Deacon (together with Cyril Mango, 1993-1997); The Hagiography of the Palaiοlogan Period (National Research Foundation of Greece, 2005-2008); A literary reading of the Theophylaktos Simokattes’ Ecumenical History (OUC, 2008-2010), The Social History of Hagia Sophia of Constantinople (OUC, 2011-2013), and Readings of Aristotle.

MAIN RESEARCH AREAS

• Byzantine Literature

• Byzantine Prosopography

• Byzantine Social History

• Historical Geography

 • Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2010- 2011, 2012-2015).
 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (2016-2017).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (2007-2009, 2015-2017).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, OUC (2010-2011, 2012-2015).
 • Deputy Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences (2016-2017).
 • Academic Coordinator of the OUC Undergraduate Programme "Studies in Hellenic Culture" (2007-2009, 2015-2017).
 • “Les premières traductions grecques: la Passion anonyme (BHG 554) et la Passion de Méthode (554d), Écrire pour saint Denis”, (ed.) (2018), O. Guyotjeannin, A.M. Helvétius,
 • Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 172 (2014), Paris, pp. 101-114.
 • “Singles in Early Byzantine Literature”, In Singles and the Single Life in the Roman and Later Roman Worlds (ed.) C. Laes, S. Hübner (2018), Cambridge University Press, pp. 309-319.
 • “The Cult of Saints in Early Byzantine Cyprus as Mirrored in Church Building and Epigraphy” (2018), In Churches Building in Cyprus (Fourth to Seventh Centuries) – a Mirror of Intercultural Contacts in the Eastern Mediterranean, (ed.) M. Horster, D. Nicolaou, S. Rogge, Schriften der interdiscziplinäre Zypern- Studien 12, Münster-New York, pp. 99-115.
 • “Diegeseis on Hagia Sophia from Late Antiquity to Tenth-Century Byzantium” (2015), Byzantinoslavica, 73, pp. 7–22.
 • “The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography” (2014), vol. II: Genres and Contexts, Ashgate.

http://ouc.academia.edu/stephanosefthymiadis