02
Σαβ, Μαρ

Σε νέα βάση η στρατηγική συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανανέωσαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία τους με ένα νέο Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο υπέγραψαν οι Πρυτάνεις τους, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής και Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, στο ΑΠΚΥ στις 20/11/2023. Στη βάση του πλαισίου συνεργασίας των δύο δημόσιων Πανεπιστημίων, εγκαινιάζεται μια νέα εποχή κοινών στρατηγικών στόχων και συνεργειών προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. ΑΠΚΥ και ΤΕΠΑΚ σχεδιάζουν ήδη ένα Νέο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «International Shipping Management / Διεθνής Ναυτιλιακή Διοίκηση», το οποίο, αφού πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, θα προσφέρεται εξ αποστάσεως στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, αλλά και τη συμβολή των δύο δημόσιων Πανεπιστημίων στην αναβάθμιση του ναυτιλιακού τομέα της χώρας.

Οι δύο Πρυτάνεις, κ.κ. Πασιαρδής και Ζαφείρης, συμφώνησαν στις πολλές κοινές συνιστώσες μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων και στις προοπτικές συνεργασίας τους σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς. «Δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού, αλλά συνεργασίας» ανέφεραν οι Πρυτάνεις του ΑΠΚΥ και του ΤΕΠΑΚ με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του τόπου. Συμφωνήθηκε όπως και τα δύο πανεπιστήμια προωθήσουν κοινές δράσεις, όπως η επιστημονική συνεργασία του ακαδημαϊκού τους προσωπικού και των ερευνητικών τους εργαστηρίων, η από κοινού ή και με τρίτους συνεργασία για τη διοργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, η ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας καθώς και επιστημονικών δεδομένων κ.ά.

 

MOU OUC CUT 20112023