19
Κυρ, Μάι

Νέο ερευνητικό έργο (HerpTrust) για την ερπετοπανίδα συντονίζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ερπετοπανίδα (ερπετά και αμφίβια) είναι σήμερα μία από τις πιο απειλούμενες ομάδες ειδών παγκοσμίως, με τον αριθμό τους να μειώνεται σημαντικά λόγω των κλιματικών αλλαγών, αλλά και ανθρωπογενών παραγόντων, όπως είναι η ρύπανση, ο κατακερματισμός των οικοτόπων και η συλλογή και θανάτωσή τους. Το νέο έργο HerpTrust με τίτλο: «Improving biodiversity’s resilience to climate-and human-induced threats through nursing positive Human-Herpetofauna Interactions», το οποίο συντονίζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις δράσεις διατήρησης και προστασίας των πιο απειλούμενων ειδών της επρετοπανίδας, σε Μάλτα και Κύπρο, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+ και θα υλοποιηθεί σε διάστημα ενός έτους (Δεκέμβριος 2023-Δκέμβριος 2024) από το ΑΠΚΥ, τη ΜΚΟ Friends of the Earth Malta και την εταιρεία Ecostack Innovations Limited στη Μάλτα.

Πολλά είδη ερπετών και αμφίβιων αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης. Οι πλείστοι άνθρωποι αγνοούν τη σημασία τους για το περιβάλλον, ενώ η αδυναμία αναγνώρισής τους, κυρίως αυτών που είναι δηλητηριώδη από τα μη δηλητηριώδη, επάγει την «οφιδοφοβία», ακόμη και για τα αβλαβή είδη. Η ανεξέλεγκτη εξάλλου ανάπτυξη με συνεχώς επεκτεινόμενες πόλεις και νέα οδικά δίκτυα, όπως και η εντατικοποίηση της γεωργίας υποβαθμίζει και κατακερματίζει σημαντικούς οικοτόπους ειδών της ερπετοπανίδας. Το έργο HerpTrust στοχεύει στο να συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της βιοποικιλότητας προωθώντας τις θετικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-ερπετοπανίδας (Human-Herpetofauna Interactions – HHI) μέσω σχετικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στο πλαίσιο του έργου, η ερευνητική ομάδα θα:

  • Δημιουργήσει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα (eLearning course) σχετικά με τις δράσεις
  • Αναπτύξει ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που θα επιτρέπει στους «διαχειριστές της υπαίθρου» να ενημερώνονται συνεχώς για την ερπετοπανίδα της περιοχής τους και να συνεισφέρουν οι ίδιοι μέσω μιας πλατφόρμας επιστήμης πολιτών.
  • Δημιουργήσει ένα ψηφιακό πακέτο πληροφοριών και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου.
  • Διοργανώσει πολλαπλασιαστικές δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση του κοινού.

Το έργο θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων να σχεδιάσουν επιμορφωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία της ερπετοπανίδας, βελτιώνοντας τις στάσεις και συμπεριφορές των πολιτών και συμβάλλοντας στην αύξηση της ανθεκτικότητας της βιοποικιλότητας στο κλίμα και στις ανθρωπογενείς απειλές.

 

HerpTrust