22
Τρι, Ιουν

Στρατηγική συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών θεσμοθέτησαν τη μεταξύ τους συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, κύριος Παντελής Χατζηγέρου.

 Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο δημόσιων φορέων άρχισε να υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2021 και αφορά κυρίως ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, αειφορίας και προστασίας της άγριας ζωής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα εν λόγω πεδία, η αμφίδρομη χρήση ερευνητικών υποδομών και δεδομένων, η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΑΠΚΥ, ιδιαίτερα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», σε δομές της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και η συνεργασία για την από κοινού διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικές δράσεις σε θέματα αιχμής της περιβαλλοντικής έρευνας.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που οργανώνει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και τη συνεχή υποστήριξη των φοιτητών από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, το ΑΠΚΥ προσφέρει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όλους, όσοι το επιθυμούν, στον δικό τους χώρο και χρόνο, χωρίς περιορισμούς, να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως τις 25 Μαϊου 2021 στο www.ouc.ac.cy.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση και την αειφόρο κάρπωση των θηρεύσιμων ειδών και έχει υπό την ευθύνη της την προστασία και τη διαχείριση της πανίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, την πάταξη της λαθροθηρίας, τη διαχείριση του κυνηγίου, τη βελτίωση των βιοτόπων, τη  διεξαγωγή ερευνών για το αγρινό και για τα άγρια πτηνά (θηρεύσιμα και μη), καθώς και την υλοποίηση αειφορικών διαχειριστικών σχεδίων.