30
Πεμ, Νοε
Θεόδωρος Γιαννόπουλος (Theodoros Giannopoulos)
Θεόδωρος Γιαννόπουλος (Theodoros Giannopoulos)
Επίκουρος Καθηγητής
ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τετάρτη/Wednesday, 15:00-19:00

theodoros.giannopoulos@ouc.ac.cy

-
-

Ο Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας και Θεωρίας (Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις) και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και Διδάκτωρ Προϊστορίας και Πρωτοϊστορίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (2007). Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύτηκε το 2008 στα γερμανικά με τίτλο «Η τελευταία ελίτ του μυκηναϊκού κόσμου: Η Αχαΐα στη Μυκηναϊκή εποχή και το φαινόμενο των ταφών πολεμιστών κατά τον 12ο-11ο αιώνα π.Χ.» (Dr. Rudolf Habelt, Βόννη).

Μετά το τέλος του διδακτορικού του στράφηκε στη μεταδιδακτορική εκείνη έρευνα που είχε ως προϊόν το βιβλίο «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;»: Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2012, Λυκούργειο Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2013), το οποίο έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τους επιστημονικούς φορείς, το αναγνωστικό κοινό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα. Έχει επίσης μεταφράσει στα ελληνικά για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης το βιβλίο του Johnson, M., Αρχαιολογική Θεωρία: Μια Εισαγωγή (2018), ενώ έχει επιμεληθεί και τον διεπιστημονικό συλλογικό τόμο «Το μυστήριον του μέλλοντος ημών»: Ελλάδα και Κύπρος στον τρίτο αιώνα από την Επανάσταση του 1821 (Liberal Books, Αθήνα, 2022).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και η πρόσληψη του παρελθόντος στη νεώτερη Ελλάδα, καθώς και ζητήματα επιστημολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας και πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών του παρελθόντος και του παρόντος.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Πολιτική ιστορία και θεωρία
 • Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και η πρόσληψη του παρελθόντος στην νεώτερη Ελλάδα
 • Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
 • Ζητήματα επιστημολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας και πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών του παρελθόντος και του παρόντος

English text follows

SHORT VITA

Theodoros G. Giannopoulos is Assistant Professor of Political History and Theory (Interdisciplinary Approaches) and Academic Coordinator of the Master’s Programme “PNYX: Political History, Theory and Practice” in the Faculty of Humanities and Social Sciences at the Open University of Cyprus. He graduated from the Department of History, Archaeology and History of Art of the University of Athens (2000) and received his PhD in Prehistory and Protohistory from the University of Heidelberg (2007). His PhD thesis entitled The Last Elite of the Mycenaean World: Achaea in the Mycenaean Age and the Phenomenon of Warrior Burials in the 12th-11th Century B.C. was published in 2008 in German (Dr. Rudolf Habelt, Bonn).

Upon completion of his PhD, he turned to a post-doctoral research, which resulted in the monograph “The Greeks: Whence and When?”: The Mainstream Scientific Responses and the Present State of Research on the First Beginning of the Greek Civilization (Crete University Press, Herakleion 2012, 2013 Award of the Greek Academy of Sciences). The book was very positively received by the scientific community, the broader readership and the Greek media. He has also translated in Greek the book Johnson, M. 2010. Archaeological Theory: An Introduction, 2nd edition, Wiley-Blackwell, Oxford (Crete University Press, Herakleion, 2018) and he was the editor of the interdisciplinary collective volume “The Mystery of Our Future”: Greece and Cyprus in the Third Century after the Greek Revolution of 1821 (Liberal Books, Athens, 2022). His research interests include the Aegean Bronze Age, the Indo-European problem and the reception of the past in modern Greece as well as aspects of epistemology, social anthropology and cultural identity of past and present societies.

MAIN RESEARCH AREAS:

 • Political history and theory
 • The Indo-European problem and the reception of the past in modern Greece
 • The Aegean Bronze Age
 • Aspects of epistemology, social anthropology and cultural identity of past and present societies
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη», ΑΠΚΥ (2020-).

 

English text follows

 

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate  Programme “PNYX: Political History, Theory and Practice”.
 • Giannopoulos, Th. G. (2022). “The Sea Peoples’ ‘sepulchral Medinet Habu’? The LH IIIC warrior burials of the north-western Peloponnese and the origins of Achaian ethnicity”. Aegean Studies, 1, pp. 127–195.
 • Γιαννόπουλος, Θ. Γ. (επιμ.), (2022). «Το μυστήριον του μέλλοντος ημών»: Ελλάδα και Κύπρος στον τρίτο αιώνα από την Επανάσταση του 1821. Αθήνα: Liberal Books.
 • Johnson, M. (2018). Αρχαιολογική Θεωρία. Μια εισαγωγή, μετάφραση: Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Γιαννόπουλος, Θ. Γ. (2012). «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;»: Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Giannopoulos, Th. G. (2008). Die letzte Elite der mykenischen Welt: Achaia in mykenischer Zeit und das Phänomen der Kriegerbestattungen im 12.-11. Jahrhundert v. Chr. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Band 152. Βόννη: Dr. Rudolf Habelt.

https://ouc.academia.edu/TheodorosGGiannopoulos