ΜΔΕ521: Accounting and Financial Reporting

  • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ521
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 assignments (40%), interactive activities (10%), final exam (50%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 650 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

The module provides a comprehensive presentation of the key issues related to Accounting and Financial Reporting. The purpose of the module is to provide the knowledge and tools necessary to understand the basic accounting concepts and financial statement analysis. Moreover, it aims to introduce students to cost-volume-profit analysis and help them understand the usefulness of the business budgeting process.