ΜΔΕ611: Operations and Supply Chain Management

  • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ611
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 assignments (40%), interactive activities (10%), final exam (50%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 650 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

The ΜΔΕ611 “Operations and Supply Chain Management” module provides students with an overview of the field of Operations Management and Supply Chain Management. The topics covered include both strategic issues and practical applications. Among the topics are forecasting, product and service design, capacity planning, management of quality, inventory management, scheduling, supply chain management, and project management.