ΜΔΕ615: Digital Marketing

  • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ615
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 assignments (40%), interactive activities (10%), final exam (50%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 650 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

The ΜΔΕ615 Digital Marketing module provides a comprehensive approach regarding aspects of using the internet, digital media and marketing technology to achieve the goals of integrated multichannel marketing. The development, implementation and measurement of an integrated digital marketing strategy along with the study of consumer behaviour in the digital era are the focal points of the module. The module covers both current academic insights and emerging business practice in the field of digital marketing.