ΔΤΠ523: Strategy and Marketing

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ523
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DTP523.ENG.11.2023.pdf

Module ΔΤΠ523 «Strategy and Marketing», provides students with an analytical framework that embodies various strategy techniques and tools which are needed for the analysis of a public or private organization and the development of a competitive strategy.

As regards marketing, this module introduces students to the concepts, analysis and activities which make up marketing management and helps them improve their analytical skills for evaluating and facing marketing problems.