• Κωδικός / Course Code: ΛΧΡ614
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 assignments (30%), interactive activities (10%), final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: €600
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΛΧΡ522

The Thematic Unit of Management Accounting (ΛΧΡ614) aims to provide students with an understanding of theoretical concepts of management accounting and contemporary issues in the field. The thematic unit aims for students to understand the basic principles of management accounting and apply them to real business contexts. The aim of the thematic unit is to provide solutions and answers to the questions that many professional accountants and executives have in dealing with cost analysis in business decision making.