ΠΔΕ496: Industry Placement (2nd)

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ496
  • ECTS: 5
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    .

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: .
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΔΕ495

.