ΠΔΕ495: Industry Placement (1st)

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ495
  • ECTS: 5
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    .

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: .
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103 ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153 ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203 ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253

.