ΠΔΕ454: Public Administration, Policy and Budgeting

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ454
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Assignments (30%), Interactive activities (10%), Final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΔΕ102: Business Microeconomics, ΠΔΕ152: Business Macroeconomics, ΠΔΕ201: Managerial Accounting

.