ΠΔΕ451: Business Policy

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ451
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Assignments (30%), Interactive activities (10%), Final exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΔΕ101, ΠΔΕ202, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352

.