Απόστολος Παπαλόης (Apostolos Papalois)

Απόστολος Παπαλόης (Apostolos Papalois)
Απόστολος Παπαλόης (Apostolos Papalois)
Bioethics - Medical Ethics
Faculty of Humanities and Social Sciences

apostolos.papalois@ouc.ac.cy

ΒΙΗ521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας
Module Coordinator