Αναστάσης Πέτρου (Anastasis Petrou)

Αναστάσης Πέτρου (Anastasis Petrou)
Αναστάσης Πέτρου (Anastasis Petrou)
Enterprise Risk Management
Faculty of Economics and Management

anastasis.petrou@ouc.ac.cy

ERM601: Crisis Management and Business Continuity Planning
Module Coordinator