Εμμανουήλ Τσιριτάκης (Emmanouil Tsiritakis)
Εμμανουήλ Τσιριτάκης (Emmanouil Tsiritakis)
Banking and Finance
Faculty of Economics and Management
...
ΤΟΙΚ51: Τραπεζική Διοίκηση
Module Coordinator