Αδάμος Αναστασίου (Adamos Anastasiou)

Αδάμος Αναστασίου (Adamos Anastasiou)
Αδάμος Αναστασίου (Adamos Anastasiou)
Educational Leadership and Policy
Faculty of Economics and Management

adamos.anastasiou1@ouc.ac.cy

ELP522: Management of change, school effectiveness and school improvement
Module Coordinator