Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)

Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)
Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)
Lecturer
Environmental Conservation and Management
Faculty of Pure and Applied Sciences
Τρίτη/Tuesday, 09:30-14:30

irene.voukkali1@ouc.ac.cy

-
-
-

Η Δρ. Ειρήνη Βουκκαλή είναι Λέκτορας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη γνωστική περιοχή «Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη ή Πόλεις με Κλιματική Ανθεκτικότητα, Μεταβολισμός Πόλεων ή Βιο-οικονομία ή Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας».

Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με ειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Κατέχει δύο (2) Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ο πρώτος στην Τεχνολογία Τροφίμων (M.Sc) από το ΑΠΘ και ο δεύτερος στη Μηχανική Περιβάλλοντος (M.Eng) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον κατέχει Διδακτορικό από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ερευνητική περιοχή του Μεταβολισμού των Πόλεων.

Η Δρ Βουκκαλή έχει περισσότερες από 40 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 70 παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Επιπρόσθετα, έχει συγγράψει 8 κεφαλαία σε

5 επιστημονικά βιβλία. Ο δείκτης h-index των δημοσιεύσεών της στο Google Scholar είναι 20.

Τα τελευταία 13 χρόνια οι ερευνητικές της δραστηριότητες σχετίζονται με τον Αστικό Μεταβολισμό, την Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης, την Ανάπτυξη Στρατηγικών Σχεδιασμών με έμφαση την εφαρμογή πρακτικών πρόληψης αποβλήτων και ανάπτυξης Δεικτών Αειφορίας, την εφαρμογή Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης, τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων, τη Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και τη Χρήση Μοντέλων Ανάλυσης.

Από το 2013 διατελεί Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Μεταβολισμός Πόλεων
 • Κλιματικά ανθεκτικές πόλεις
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

 

English text follows

SHORT VITA

Dr.  Irene Voukkali is a Lecturer  at  the Open University of Cyprus in the scientific area of “Green Entrepreneurship and Growth or Cities with Climate Resilience, Urban Metabolism or Bio-economy or European Green Deal”. She has  studied  Food Science at the Aristotle University of Thessaloniki and holds two Masters, one in Food Science from the Aristotle University of Thessaloniki and the second one in Environmental Engineering from University of Cyprus. Furthermore, she holds a PhD  in the scientific area of Urban Metabolism from the Open University of Cyprus.

She   has   published  43  scientific  papers in international scientific journals, as well as, she has more than 70 presentations in International and National Conferences. In addition, she has written 8 chapters for 5 scientific books, and at the same time, she is one of the reviewers in more than 5 scientific journals. Her Google Scholar h-index is 20.

From 2013 until today, she is the Secretary of Cyprus Environmental Engineers Council.

Her research background includes more than 13 years of experience in the  following fields: City metabolism, Key Performance Indicators, Strategic planning development, Zero Waste approaches, Waste prevention, Sustainable development programmes, Solid Waste management, Environmental Impact and Environmental Risk Assessment Analysis, Multi criteria analysis models.

MAIN RESEARCH AREAS

 • City metabolism
 • Climate resilience cities
 • Environmental management systems
 • Solid waste management
 • Quality management systems
 • Μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, ΑΠΚΥ.
 • Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (2013-).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Member of the OUC Chemical Engineering and Engineering Sustainability Lab.
 • Secretary of the Cyprus Environmental Engineers Council (2013-present).
 • Voukkali, I., Papamichael, I., Loizia, P., Zorpas, A. (2023), “The importance of KPIs to calibrate waste strategy in hospitality sector”, Energy Nexus, 11, 100211.
 • Voukkali, I., Papamichael, I., Loizia, P. et al. (2023), “Urbanization and solid waste production: prospects and challenges”, Environmental Science and Pollution Research.
 • Papamichael, I., Voukkali, I., Loizia, P., Rodriguez- Espinosa, T., Pedreño, J.N. and Zorpas, A.A. (2023), “Textile waste in the concept of circularity”, Sustainable Chemistry and Pharmacy, 32, 100993.
 • Papamichael, I., Voukkali, I., Loizia, P., Pappas, G. and Zorpas, A.A. (2023), “Existing tools used in the framework of environmental performance”, Sustainable Chemistry and Pharmacy, 32, 101026.
 • Voukkali, I., Zorpas, A.A. (2022). “Evaluation of Urban Metabolism assessment methods through SWOT Analysis and Analytical Hierocracy Process”, Science of The Total Environment, 807, 150700.

 

https://scholar.google.com/citations?user=Jm4myXwAAAAJ&hl=en