Γενικές Πληροφορίες >  Εσωτερικοί Κανονισμοί (Κανόνες)

Βρέθηκαν 14 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12 Τελευταία
Ημερομηνία Τίτλος
09/11/2018 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών (έκδοση xi. 2018)
09/11/2018 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) (xi.2018)
09/11/2018 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Παράρτημα Ι Πιστοποίηση Αναπηρίας(xi.2018)
04/05/2018 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους (αναθεώρηση v.2018)
30/03/2017 Internal Regulations for Studies (EN)
30/09/2016 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Πειθαρχικοί Κανονισμοί Φοιτητών
03/06/2016 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους (2016-2017, Παράρτημα Ι)
03/06/2016 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους (2016-2017, Παράρτημα ΙΙ)
03/06/2016 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους (2016-2017, Παράρτημα ΙΙΙ)
06/05/2016 [σε ισχύ] Εσωτερικοί Κανονισμοί Απουσίας Μελών Διδακτικού και άλλου Ερευνητικού Προσωπικού (iii.2016)