Εκτύπωση Εκτύπωση

Αποστολή των Διοικητικών Υπηρεσιών είναι η συνεχής υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και της κοινωνικής παροχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου, η αποτελεσματική στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας και η προώθηση διαδικασιών εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της απόδοσης των μεθόδων εργασίας. Στόχος του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η προώθηση ενός περιβάλλοντος που να ελκύει και να διατηρεί άριστα καταρτισμένο, δυναμικό και ενθουσιώδες διοικητικό προσωπικό, ικανό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με επιστημονική και ηθική δεοντολογία.