Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα
ELP 34
20

Σύντομη Περιγραφή

ΕΛΠ34 Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

  • Στόχος της Θ.Ε. είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές δομές της λατινικής γλώσσας και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση απλών (διασκευασμένων) λατινικών κειμένων. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο:
     

- Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής.
- Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου.
- Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση απλού λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά
 


Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτες θα μπορούν:

- Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές καθώς και βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας (προσληπτικές ικανότητες).
- Να χρησιμοποιούν τις πιο πάνω γνώσεις για την παραγωγή απλού λατινικού λόγου (παραγωγικές ικανότητες).
- Να κατανοούν και να μεταφράζουν στη νέα ελληνική απλά λατινικά κείμενα με τη βοήθεια λεξικού και άλλων σχετικών εγχειριδίων.
 

Βιβλιογραφία:

Παρόλο που οι φοιτητές θα λαμβάνουν αναλυτικές επεξηγήσεις και εκπαιδευτικό υλικό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν ένα εγχειρίδιο γραμματικής -  συντακτικού και ένα λεξικό.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική (ΟΕΔΒ: Αθήνα)
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το:
Χ. Α. Ράμμος, Συνοπτική Γραμματική και Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας (Σαββάλας: Αθήνα 2002)

ΛΕΞΙΚΟ
Θ. Μοσχόπουλος, Λεξικό Λατινοελληνικό και Ελληνολατινικό (Πελεκάνος: Αθήνα 2009)
            Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα πιο κάτω:
Γ. Α. Μαρκαντωνάτος, Βασικό Λεξικό της Λατινικής (Gutenberg: Αθήνα 2001)
Ε. Τσακαλώτος, Λεξικό Λατινο-ελληνικό (Επικαιρότητα: Αθήνα 1921)
Α. Σ. Κουμανούδης, Λεξικόν Λατινοελληνικόν (Εκδόσεις Χιωτέλλη: Αθήνα 1884)

 

Γλώσσα διδασκαλίας:


Ελληνικά

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Καθώς το μάθημα δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε προϋπάρχουσα γνώση της γλώσσας, έμφαση θα δοθεί στη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών. Ωστόσο, στόχος δεν είναι ο «εγκλωβισμός» σε ορισμούς αλλά η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών μέσα από ασκήσεις και την ανάγνωση και κατανόηση λατινικών κειμένων.

Η αυτοδιδασκαλία των φοιτητών θα καθοδηγείται από οδηγό μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα.

Για κάθε ενότητα θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) επεξηγηματικά κείμενα, εποπτικά διαγράμματα και παραδείγματα για ανάλυση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Το υλικό αυτό θα ενισχύεται από ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης κάθε ενότητας (οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασκήσεις κλειστού τύπου, π.χ. συμπλήρωσης κενών), απλά κείμενα για μετάφραση, αναγνώριση των εκάστοτε γλωσσικών δομών και εκμάθηση βασικού λεξιλογίου, απλές προτάσεις για αντίστροφο (μετάφραση από τα ελληνικά στα λατινικά).  

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) και θα γίνονται συχνές συναντήσεις στη Πλατφόρμα Σύγχρονης Επικοινωνίας για συζήτηση της ύλης και επίλυση αποριών.

Τρόποι αξιολόγησης:

Η φύση του μαθήματος και ο γλωσσικός του χαρακτήρας καθιστούν απαραίτητη τη συχνή αξιολόγηση. Συνεπώς, θα πραγματοποιηθούν οκτώ (8) διαγωνίσματα, 10 μονάδες έκαστο (σύνολο 80 μονάδες), και μια τελική εξέταση επί καθορισμένης εξεταστέας ύλης.

Για να κατοχυρωθεί δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση, απαιτείται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τουλάχιστον έξι (6) από τα οκτώ (8) διαγωνίσματα με αθροιστικό βαθμό τουλάχιστον 40/80. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας απαιτεί επίσης εξασφάλιση βαθμού 50/100 στην τελική εξέταση. Στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του επιτυχόντος φοιτητή, ο μέσος βαθμός των διαγωνισμάτων έχει βαρύτητα 30% της τελικής βαθμολογίας, ενώ ο βαθμός της τελικής εξέτασης 70%.


  

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31