Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ιστορία της Κύπρου
ELP 45
20

 

ΕΛΠ45 Ιστορία της Κύπρου

 

Η Θ.Ε. ΕΛΠ45 έχει ως αντικείμενο μελέτης την Ιστορία της Κύπρου, με σκοπό την εξέταση του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές, πολιτειακές, πολιτικές και οικονομικές δομές του νησιού, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη σύγχρονη ιστορία και συγκεκριμένα από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι την Τούρκικη εισβολή (1974). H ΕΛΠ45, ενταγμένη στο τέταρτο έτος σπουδών, απευθύνεται σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν ήδη μελετήσει και εμπεδώσει θέματα που σχετίζονται με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία. Επιπλέον, γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία για την επιστημονική προσέγγιση ιστορικών ζητημάτων και έχουν μελετήσει τις σύγχρονες αναλυτικές και ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής έρευνας. Καθίσταται έτσι δυνατή, η κατανόηση των προβλημάτων ερμηνείας και πρόσληψης της Ιστορίας της Κύπρου.

 

 

 

Η Θ.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Αρχαία Ιστορία της Κύπρου
 • Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

 •  να εξετάσει αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία μαρτυρούν την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στο νησί, τις πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και τη σταδιακή ανάπτυξη πολιτειακών δομών.
 • να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δομές στην Κύπρο, από την προϊστορία μέχρι τη νεώτερη περίοδο.
 • να ερευνήσει τις παραμέτρους που διέπουν και επηρεάζουν την ιστορική εξέλιξη της Κύπρου, όπως είναι η γεωγραφική της  θέση, το νησιώτικο στοιχείο και οι διαπολιτισμικές επαφές με γειτονικούς λαούς.
 • να αναδείξει το ρόλο του ελληνικού στοιχείου και τον τρόπο με τον οποίο μετουσιώνεται και επηρεάζει την ιστορική πορεία της Κύπρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και εξής.
 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της ιστορίας της Κύπρου, ως μέρους της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, καθώς, επίσης, ως μέρους της ιστορίας της Μέσης Ανατολής.
 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μελέτη των γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων.
 • να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και απόκτησης γνώσεων σχετικών με την Ιστορία της Κύπρου αλλά και να κατανοηθεί σε όλες του της εκφάνσεις ο τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε ο υλικός πολιτισμός του νησιού.
 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους έρευνας της σύγχρονης και νεότερης ιστορίας της Κύπρου.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν:

 

 

1. Γνωσιολογικό επίπεδο

 • κατανόηση του χαρακτήρα των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτειακών, ιδεολογικών και οικονομικών δομών στην Κύπρο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη 
   νεώτερη περίοδο.
 • κατανόηση του ρόλου που διαδραμάτισαν οι σχέσεις με περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και την Ελλάδα στην εξέλιξη της Ιστορίας της Κύπρου.
 • κατανόηση των σημαντικότερων σταθμών της Ιστορίας της Κύπρου σε διαχρονικό επίπεδο

2. Επιστημολογικό επίπεδο

 • Οι φοιτητές θα προσεγγίσουν την ιστορία της Κύπρου μέσα από αναλυτικά εργαλεία και θα αναπτύξουν κριτική προσέγγιση των στοιχείων που συνθέτουν τη συγγραφή και μελέτη της ιστορίας της κάθε περιόδου.
 • Η μεθοδολογία της ΘΕ στοχεύει στην επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με τη μελέτη της Ιστορίας της Κύπρου.
 • Ο διαχρονικός χαρακτήρας της ΘΕ και η έμφαση που δίνεται στις ευρύτερες συνθήκες της κάθε περιόδου απαιτεί την εις βάθος γνώση των επιστημονικών προσεγγίσεων που αφορούν στην Ιστορία της ανατολικής Μεσογείου και την Ελληνική Ιστορία.

3. Τεχνικό επίπεδο

 • Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης αρχαιολογικών δεδομένων με σκοπό τη μελέτη του πολιτισμού και της ιστορίας της Αρχαίας Κύπρου.
 • Ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης γραπτών πηγών και τεκμηρίωσης των πληροφοριών μέσα από τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού της κάθε περιόδου.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας εντοπισμού και μελέτης επιστημονικής βιβλιογραφίας και αξιόπιστων πηγών, συλλογής και επεξεργασίας υλικού έρευνας.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κάθε περιόδου.
 • Ανάπτυξη αξιολόγησης των σημαντικών σταθμών της κάθε περιόδου και των πηγών επηρεασμού.
 • Εξοικείωση με τη συγγραφή πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, σε ένα ορθό ακαδημαϊκό πλαίσιο, ακολουθώντας ενδεδειγμένους κανόνες ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωση και παρουσίαση του υλικού

 

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)

 

Υποχρεωτική βιβλιογραφία:

 

 • Παπαδόπουλος, Θ. (επιμ.), Ιστορία της Κύπρου, Τόμος 1 ‘‘Αρχαία Κύπρος’’, Τόμος Β΄ Μέρος Β΄, εκδ. Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 2000.
 • Παπαδόπουλος, Θ. (επιμ.), Ιστορία της Κύπρου, Τόμος Γ: ‘‘Βυζαντινή Κύπρος’’, εκδ. Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 2005.
 • Παπαδόπουλος, Θ. (επιμ.), Ιστορία της Κύπρου, Τόμος Γ: ‘‘Μεσαιωνική Κύπρος’’, εκδ. Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 2005.
 • Συλλογικό  Έργο, Ιστορία και Αρχαιολογία της Κύπρου: Αρχαιότητα, Ανoικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010.
 • Συλλογικό  Έργο, Ιστορία της Κύπρου: Μεσαιωνική Κύπρος, Ανoικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010.
 • Συλλογικό  Έργο, Ιστορία της Κύπρου: Νεότερη και Σύγχρονη Κύπρος, Ανoικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010.
 • Χ. Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, τόμος Α΄, 1878-1949, Εστία, 2007.

 

Γλώσσα διδασκαλίας:

 Ελληνικά


Μέθοδοι διδασκαλίας:

Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Αναλυτικών χρονοδιαγραμμάτων για τα υποχρεωτικά αναγνώσματα και περιγραφή των επιμέρους ενοτήτων και της ύλης.
(β) Ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και δραστηριοτήτων.
(γ) Οπτικοακουστικό υλικό
(δ) Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (Ε.Δ.Υ.) για τις επιμέρους ενότητες.
(ε) Παρουσίασης ειδικών θεμάτων για την κάθε περίοδο και συζητήσεις διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας.
(στ) Διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.
(ζ) Τεσσάρων γραπτών εργασιών για τις επιμέρους ενότητες, με στόχο την κατανόηση της ύλης, την επίτευξη των στόχων της Θ.Ε. και τη γνωριμία με τη βασική βιβλιογραφία για την κάθε ενότητα.
(η) Επίσκεψη σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου και παρουσία των επισκέψεων στην Πλατφόρμα Επικοινωνίας.

 

Τρόποι αξιολόγησης:

Τέσσερις (4) γραπτές εργασίες και μια (1) τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). 
 

 

 

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31