Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη
ELP 15
20
Δίπλα Ανθή

 

ΕΛΠ15 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη

Η Θ.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Προϊστορική Τέχνη
 • Αρχαία Ελληνική Τέχνη
 • Βυζαντινή Τέχνη

 

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

Μέσα από τη μελέτη της Θ.Ε. οι φοιτητές καλούνται να:

 • Κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την εξελικτική πορεία της ελληνικής τέχνης από την προϊστορική περίοδο ως και τους βυζαντινούς χρόνους.
 • Γνωρίσουν τα επιμέρους υλικά και μέσα με τα οποία εκφράστηκε η τέχνη από την προϊστορική εποχή ως και τη βυζαντινή και τις τεχνικές δημιουργίας των υπό μελέτη έργων τέχνης.
 • Μελετήσουν και ξεχωρίσουν τα πιο αξιόλογα επιτεύγματα στον τομέα των εικαστικών τεχνών από την προϊστορία μέχρι και τη βυζαντινή εποχή.
 • Ιχνηλατήσουν την εξέλιξη και την προβληματική της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της κάθε εποχής.
 • Προσεγγίσουν το έργο τέχνης και το δημιουργό, αλλά και το μελετητή, ως προϊόντα κοινωνικών διαδικασιών.
 • Εκπαιδευτούν στα εργαλεία περιγραφής, ανάλυσης, αξιολόγησης και πολιτισμικής ένταξης των έργων τέχνης, ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη στον τρόπο προσέγγισής της τέχνης γενικότερα.

 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν


1. Γνωσιολογικό επίπεδο

 • Εντοπισμός και κατανόηση των σημαντικότερων σταθμών και έργων της ελληνικής τέχνης από την Νεολιθική Εποχή ως την πτώση του Βυζαντίου.
 • Δυνατότητα «ανάγνωσης» των έργων τέχνης μέσα από τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και συναγωγή πληροφοριών για την εποχή που τα δημιούργησε, καθώς και το πλαίσιο της χρήσης τους.

2. Επιστημολογικό επίπεδο

 • Διαμόρφωση της ικανότητας επιστημονικής προσέγγισης, περιγραφής, ανάλυσης και τεκμηρίωσης των φαινομένων και των χαρακτηριστικών της ελληνικής τέχνης. 

3. Τεχνικό επίπεδο

 • Εξοικείωση με την ειδική ορολογία της Ιστορίας της Τέχνης και τους επιμέρους όρους περιγραφής και χρονολογικής ένταξης του έργου στην κάθε περίπτωση.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας περιγραφής έργων τέχνης και εντοπισμού τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών και τάσεων.
 • Εξάσκηση στην κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας εντοπισμού και μελέτης επιστημονικής βιβλιογραφίας και αξιόπιστων πηγών, συλλογής και επεξεργασίας υλικού έρευνας.
 • Εξοικείωση με τη συγγραφή πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, σε ένα ορθό ακαδημαϊκό πλαίσιο, ακολουθώντας ενδεδειγμένους κανόνες ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωση και παρουσίαση του υλικού.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Θ.Ε.


Προϊστορικοί Χρόνοι

 • Η γένεση της τέχνης στον ελλαδικό χώρο.
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προϊστορικής τέχνης του Αιγαίου ανάλογα με τους επιμέρους «πολιτισμούς» (Κυκλαδικό, Μινωικό, Ελλαδικό) και τις χρονολογικές υποδιαιρέσεις τους.
 • Κατηγορίες και είδη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην προϊστορική Ελλάδα.
 • Το τέλος της προϊστορικής τέχνης και η μετάβαση στην τέχνη των ιστορικών χρόνων.

 

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

 • Αρχές, ιδεολογία και χαρακτηριστικά της γεωμετρικής, αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής τέχνης σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο.
 • Ένταξη των έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης στο αρχαιολογικό τους περιβάλλον με στόχο την κατανόηση της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και το ιδεολογικό πλαίσιο της σύγχρονής έρευνας.

 

Βυζαντινή Τέχνη

 • Ο πολιτισμός του Βυζαντίου: αρχές διαμόρφωσης της βυζαντινής τέχνης, η χριστιανική θρησκεία και το αρχαιοελληνικό παρελθόν.
 • Καλλιτεχνικά κέντρα της βυζαντινής τέχνης. Ο ρόλος των βυζαντινών αναγεννήσεων και οι σχέσεις με τη Μεσαιωνική Δύση.
 • Η τέχνη της Εικονομαχίας και της Μεσοβυζαντινής περιόδου.
 • Η βυζαντινή τέχνη κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.
 • Η βυζαντινή τέχνη κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο.

 

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 

Προϊστορική τέχνη
Σακελλαράκης, Γ. κ.ά. 2006. Ελληνική Τέχνη. Η Αυγή της Ελληνικής Τέχνης. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών

Αρχαία ελληνική τέχνη
Πλάντζος, Δ. 2011. Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία. 1100-30 π.Χ. Αθήνα: Καπόν

Ρωμαϊκή τέχνη
Hölscher, T. 2005. Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις. Μετάφραση: Π. Παπαγεωργίου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

Βυζαντινή τέχνη
Τάλμποτ-Ράις, Ν. 1994. Βυζαντινή Τέχνη. Μετάφραση: Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή

 

 

Γλώσσα διδασκαλίας: 

Ελληνική
 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • Πραγματοποιούνται πέντε (5) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).
 • Μελετώνται, βάσει σαφών χρονοδιαγραμμάτων, τα εγχειρίδια της υποχρεωτικής βιβλιογραφίας.
 • Εκπονούνται τέσσερις (4) γραπτές εργασίες με εκπαιδευτικό στόχο την εμβάθυνση και κατανόηση της ύλης. Επιλεγμένα κάθε φορά κεφάλαια της συμπληρωματικής βιβλιογραφίας που διατίθενται στο eclass βοηθούν στην εμβάθυνση στα θέματα των εργασιών και σε επιμέρους θέματα που δεν καλύπτονται από τις εργασίες και την υποχρεωτική ύλη.
 • Αναρτώνται στο e-class σύντομα συμπληρωματικά κείμενα, γλωσσάρια, συγκριτικοί χρονολογικοί πίνακες και φωτογραφίες πάνω σε ειδικά θέματα.
 • Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα σύγχρονης επικοινωνίας για συζητήσεις θεμάτων, επίλυση αποριών και παρουσίαση ειδικών θεμάτων.
 • Αναρτώνται ασκήσεις και δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

 

 

Τρόποι αξιολόγησης:

 • Γραπτές Εργασίες:  4 εργασίες, των 2.500 λέξεων εκάστη. Το άθροισμα της βαθμολογίας των 4 εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας του φοιτητή.
 • Εξετάσεις: ο βαθμός αντιστοιχεί στο 70% της βαθμολογίας του φοιτητή.
Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31